Thursday, October 31, 2013

Tatlong Kataga

My tatlong kataga, na kapag binigkas , ay mayroong pinakamahiwagang kapangyarihan upang lubos na mabago ang iyong buhay. Tatlong kataga na kapag nanulas sa ating mga labi, ay magiging dahilan upang maranasan ang patuloy na kasiyahan at wagas na kaligayahan sa buhay. Mga kataga na kapag buong katapatang nadarama at binibigkas, ay kusang humahalina sa lahat ng puwersa sa Sansinukob upang magsama-sama at pakilosin ang lahat ng mga bagay para sa iyong kapakanan.
   Tatlong kataga lamang ang nasa pagitan mo at ng kaligayahang ito, at uri ng buhay na malaon mo nang minimithing pangarap.

   SALAMAT SA IYO.

   Kung ang alam mong panalangin ay ang magpasalamat, ito ay sapat na. Nagagawa nitong paglinawin ang iyong isip at mailagay sa matuwid ang iyong mga kapasiyahan. Hangga't umiiral sa pagkatao mo ang paghihimagsik ng kalooban at namumuong pagkagalit hindi mo magagawang magpasalamat.
   Tandaan, kung ikaw ay mainisin, wala kang kakayahan na magpasalamat. Kung ikaw ay mapamintas, hindi ka mapagpasalamat. Kung ikaw ay mapanisi, hindi ka mapagpasalamat. Kung ikaw ay madaing, hindi ka mapagpasalamat . Kung ikaw ay maligalig, hindi ka mapagpasalamat. Kung ikaw ay marahas, hindi ka mapagpasalamat. Kung ikaw ay mainggitin, hindi ka mapagpasalamat. Kung ikaw ay may masamang saloobin, hindi ka mapagpasalamat. Anupa't lahat ng mga bagay na bumabagabag, nagpapalito, at nagpapagalit sa iyo ay dahil sa kawalan ng pasasalamat.
   Iniwawasto at binabago ng pagpapasalamat ang iyong buhay. Kung wala ito at hindi bahagi ng iyong pagkilala sa mga kaganapang nakakatulong sa iyo, mananatili kang naiinis at nagagalit. Patuloy kang mababagot at sa kalaunan ay magiging bugnutin. Ang tinutungo lamang nito ay patuloy na kapighatian at nakatakdang kapahamakan.
   Kung nais na makawala sa mga pagsalakay ng pagkabagot at pagkabugnot, mula sa kaibuturan ng puso, ipahayag nang walang anumang pag-aalinlangan. Salamat sa iyo.

No comments:

Post a Comment