Thursday, October 31, 2013

Lihim na Galit

Madali ang magalit, ngunit mahirap itong tapusin. Kawangis ito ng isang pintuan na madaling pasukan, ngunit mahirap labasan. Kadalasan, ibayo pa itong nagngangalit at nauuwi sa pagkasuklam. Humahantong ito sa alitan, hanggang sa magkasakitan at mauwi sa malubhang kapinsalaan.
   Karamihan sa atin kapag nagagalit ay pinipilit na itago ang damdamin para lamang maging mapayapa ang lahat. Sinasarili ang problema, sinisisi at pinarurusahan ang sarili kung bakit hindi magawang ipaglaban ang tamang katuwiran. Kahit hindi kagustuhan ay tinatanggap na lamang ang kinasadlakan, at sumusunod na lamang sa agos para hindi makagalitan. Dahil dito, marami ang nagkakasakit ng malulubhang karamdaman sanhi ng mga kapaitan at dinadalang pagkabugnot sa pagkimkim ng galit.
   Katulad ito kung natuklaw ng makamandag na ahas, hangga't ipinagwawalang bahala at pinipilit na itago ang sugat, ang kamandag ay patuloy na lumalason. Sa halip na lunasan, ay iniiwasan ito at pilit na pinagtatakpan. Nagiging bingi, umid ang dila, at bulag sa katotohanan ang sistemang ito. Higit na pinangangambahan ang kapahamakan kapag nasangkot, gayong ang katotohanan, sa simula pa lamang ay biktima na. Kapag sa iyong kapaligiran ay may nagaganap na mga kabuktutan, mga pagsasamantala, at mga kalagiman; at ipinagwa-walang bahala mo ito, o wala kang pakialam, lumilitaw na inaayunan at may pahintulot ka para ang mga ito ay maganap. Maging ayaw o ibig mo, ikaw ay kasangkot sa karahasan at isa ding biktima nito. Sapagkat kung walang iimik, kikilos, at makikibaka, ang karahasan ay magpapatuloy at ang lahat ay magiging biktima.
   Sa isang bayan na maligalig na patuloy ang mga karahasan, dumarami ang mga masasama kapag umuunti na ang mga mabubuti. At walang ibubungang mainam kung patuloy na kinikimkim ang galit kaysa ihayag ito at magawang lunasan. Kung hindi ka kikilos, sino sa iyong palagay ang kikilos para sa iyo? Kung walang kikilos, papaano na?
   Itaas ang iyong pamantayan at patatagin ang iyong pananalig; humanap ng mga tao na may integridad at reputasyon na iyong iginagalang; makipagsundo sa kanila sa gagawing pagbabago sa ating lipunan; at ibigay sa kanila nang walang pag-aalinlangan ang iyong pagtitiwala.

No comments:

Post a Comment