Wednesday, October 16, 2013

AKO ay Tagumpay


Ang tagumpay ay hindi kung saan ka nakatindig, kundi kung saan direksiyon ka patungo.


Karamihan sa atin ay nangangarap na magtagumpay; at patuloy na naghihintay na mangyari ito, samantala ang iba naman ay gumising na at isinasagawa na ito upang magtagumpay. Ang malaking pagkakaiba ng matagumpay na tao sa iba na laging nabibigo ay hindi ang kawalan ng lakas, o kakulangan ng nalalaman, kundi ang kahinaan ng paninindigan na makamtan ang tagumpay.

Tagumpay ka sapagkat ginagawa mo ang mga ito:
  1-Ang kilalanin kung sino AKO, ano ang aking mga naisin, at kung saan AKO patungo.
  2-Ang maging AKO sa hinahangad kong makita na pagbabago sa aking lipunan.
  3-Ang itaguyod at magpalaganap ng sariling wika, mga tradisyon at kulturang Pilipino upang lubusang makilala ang aking sarili, gayundin sa mga matutulungan nito.
  4-Ang tumawa nang madalas at ibayo pang magmahal nang walang pag-aalinlangan.
  5-Ang makamtan ang paggalang ng matatalinong tao at pagkagiliw ng mga bata.
  6-Ang makaiwas sa mga walang kabuluhan at itanglaw ang aking liwanag sa mga nangangapa sa kadiliman.
  7-Ang pagkatiwalaan ng buong katapatan ng aking mga kababayan at matiis ang pagkakanulo ng mga balatkayong kasamahan.
  8-Ang pahalagahan at pasalamatan ang kagandahan sa lahat ng bagay nang walang itinatangi.
  9-Ang masumpungan ang kabutihan ng iba at maging halimbawa nito.
10-Ang matapat at mahusay na maglingkod nang walang hinihintay na anumang kapalit.
11-Ang maging masaya sa tuwina nang lubusang lumigaya at magpuri sa Kaluwalhatian ng Diyos.
12-Ang lisanin ang daigdig nang may magandang pamana at higit pang maayos kaysa dati.

Sapagkat naniniwala AKO: At walang pagdududa na kahit na maliit na pangkat ng mga tao, hangga’t may pagkakaisa, pananalig, at pagmamalasakit ang mga ito para sa kanilang kapakanan, malaking pagbabago ang ginagampanan nitong tungkulin para sa bayan. Hangga’t patuloy nating inaalpasan ang kapangyarihan ng ating mga puso, patuloy din tayong nakakalaya sa mga pagkagapos na pumipigil sa atin.

Ang Katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa atin.

No comments:

Post a Comment