Wednesday, October 16, 2013

Higit na Mabuti

Tatlong sangkap ang makakabuti sa tao: una, kailangang maging mabuti; pangalawa, kailangang maging mabuti; at pangatlo, kailangang maging mabuti.

Igalang at tratuhin ang bawa't tao ng kabutihang loob, kahit na sila ay may kagaspangan sa iyo - hindi dahil sila ay walang kabutihan, kundi higit kang mabuti kaysa kanila. Dalawang elemento lamang ang mapagpipilian; maging mabuti o maging masama. Dito sa huli, marami ang lumilinya, sapagkat madali ang maging masama at mahirap ang maging mabuti. Ang dahilan nito ay hindi tayo sakdal o perpekto, at bahagi na ng tao ang pagkakamali. 
Sa ating lipunan, kahit na 99 na ulit kang magpakabuti, pagdating sa ika-100, at nagkamali ka, ang isang ito ang magpapahamak sa iyo. Kahit na pinakaingatan mo ang iyong reputasyon sa loob ng 20 taon, isa lamang na pagkakamali, wala na itong halaga pa. Magkagayunman, higit na mahalaga ang kabutihan, sapagkat may kapangyarihan tayong pumili kung ano ang higit na mabuti at siyang tamang magawa. 
Narito kung bakit magagawa ang mga ito: 
Higit na mabuti ang kilatisin mong maigi ang iyong sarili kaysa ang iba. 
Higit na mabuti ang malaman kung ano ang mga naisin mo sa buhay.
Higit na mabuti ang maintindihan kung saan ka patungo at taluntunin ang tamang landas nito.
Higit na mabuti ang mayroon kang bisyon at kakayahan kahit na walang naniniwala sa iyo.
Higit na mabuti ang mapagpasalamat nang makaiwas sa mga bagabag na nakakapinsala.
Higit na mabuti ang magplano para magtagumpay kaysa umasa na lamang sa mangyayari.
Higit na mabuti ang may sigla at masaya habang gumagawa para madaling matapos ang gawain.
Higit na mabuti ang umiwas sa mga maling pagkain at inuming nakakalasing nang hindi maduling.
Higit na mabuti ang ehersisyo at pangangalaga ng kalusugan kaysa malubhang karamdaman.
Higit na mabuti ang nakangiti kaysa nakasimangot, pinahahaba nito ang iyong buhay.
Higit na mabuti ang kalimutan ang nakaraan, magsaya na ngayon, at huwag hintayin ang bukas.
Higit na mabuti ang unahin ang mga gawain na tumatakot sa iyo, dahil may leksiyon dito.
Higit na mabuti ang arugain ang kalusugan ngayon, kaysa lunasan ito kapag maysakit na.
Higit na mabuti ang bigkasin ang mga katagang nagpapasaya at bumubuhay, kaysa nagpapasakit at nakakamatay.
Higit na mabuti ang unahin ang mga priyoridad sa buhay kaysa malulong sa mga walang kabuluhan.
Higit na mabuti ang mangarap at may lunggati, mayroon kang direksiyon na pupuntahan.
Higit na mabuti ang tuparin ang mga pangako, pinalalakas nito ang iyong pagtitiwala sa sarili.
Higit na mabuti ang lutasin ang mga problema kaysa pag-usapan ito at problemahin pa.
Higit na mabuti ang huwag personalin ang mga bagay at iwasan na hatulan ang mga ito.
Higit na mabuti ang isipin, bigkasin, at gawin ang tunay mong saloobin, kaysa manggaya, humanga, at sundin ang iba.
Higit na mabuti ang manalangin at magpuri sa kaluwalhatian ng Diyos.

Magagawa ang lahat ng mga ito kung ang puso ay nakalaang magbigay at maglingkod sa iba. Sapagkat ang nagbibigay ay laging tumatanggap. 

Dahil kung ang puso ay may awa mayroon itong pagpapala.No comments:

Post a Comment