Thursday, October 31, 2013

Matutong Tumanggap

Nasa pagtanggap lamang ang batayan ng lahat. Kung magagawa nating pahintulutan na ang lahat ng mga bagay ay nagaganap nang may kahalagahan, matututuhan natin na maging matiwasay, walang pangamba at handa sa anumang panganib. Dahil kung hindi ito magagawa, pawang bagabag at masalimoot na buhay ang ating haharapin. Kaakibat nito ang mga kalituhan, walang direksiyong mga pagkilos, at maging pabaya sa anumang magaganap.
   Ang pagtanggap ay isang pagkilala. Hangga't hindi mo tinatanggap na may problema ka, wala kang solusyon na magagawa para ito malunasan. Lagi mo itong iniiwasan at kung may magagawa lamang ay tahasan mo itong kakalimutan. Yaon lamang na mga iresponsableng tao ang lumilinya dito at sadyang kinagawian na. Sapagkat ang bagay na pilit mong iniiwasan at hindi nilulunasan, ay lalong lumalaki at nakakapinsala. Tulad ng malubhang sugat sa paa, kung hindi ito gagamutin, lalo lamang itong magnanaknak at hahantong pa na putulin ang paa, upang hindi madamay ang buong katawan. 
   Ang mga bagay na bumabalisa sa atin, nagpapalito, at nagpapagalit ay yaon lamang hindi natin matanggap. Sapagkat batay sa paghatol natin sa mga ito; wala ito sa katuwiran, kabaligtaran ng nais natin, mali at nakakapinsala na. Subalit kung lilimiin lamang, anumang ating nakikita sa labas, bago natin ito maisip, ay may kapangyarihan tayong isipin kung anong tamang kapasiyahan ang ating papairalin. Lumilitaw na nagsisimula ang bagabag mismo sa ating iniisip. At may kakayahan tayong piliin kung tatanggapin o iiwasan ito. 
   Anumang aksiyon na maganap, nagkakaroon lamang ito ng kulay o kahalagahan sa gagawin mong reaksiyon dito. Nagkakaroon lamang ng halaga ang isang bagay kapag pinansin mo ito at binigyan ng kabuluhan. At kung ito naman ay hindi nakakasakit sa iyo o wala kang kinalaman, bakit ka nababahala? 
   Kaysa magalit at makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman, kailangang tanggapin mo na ang lahat ng mga bagay ay nakapangyayari kahit hindi mo kagustuhan. Bawa't tao ay may kanya-kanyang personalidad, aliwan, mga naisin, at naiibang mga pag-uugali. Kung ang mga ito ay nakapagbibigay ng mga bagabag sa iyo, ang may problema ay hindi sila kundi ikaw. Ang iyong makasariling paghatol ang lumiligalig sa iyo kaya hindi mo sila matanggap. 

Ang solusyon? Matutong tumanggap, upang ikaw ay tanggapin din ng iba.
  

No comments:

Post a Comment