Sunday, November 03, 2013

Pagtuon ang Simula

Anumang bagay na binibigyan natin ng atensiyon at ugali nang pagyamanin ang siyang may kapasiyahan sa ating mga pagkilos. Ang ating kaligayahan at kapighatian ay nakabatay sa kinagawiang ito. Alinman sa dalawang ito ang piliin ay siyang magtatakda ng ating kapalaran.
   Higit na mainam na magkaroon ng masayang kaisipan sa araw-araw. Sanayin ang sarili na arugain at pagyamanin ang masayahing puso, panatilihin ang kasiglahan at maligayang pag-uugali, at ang iyong buhay ay walang hintong mga pagdiriwang at batbat ng kasaganaan.
   Isang bagay lamang ang kailangang baguhin para sa atin; upang malaman at tamasahin ang kaligayahan sa ating buhay. Kung nasaan nakatuon ang ating atensiyon ito ang nagpapasaya sa atin. Dahil kung hindi ito, matagal na tayong huminto at ibinaling sa iba ang ating panahon. Hangga't patuloy tayo sa ating kinagawian o kinahumalingan, ito ang umaaliw at siya nating gagawin. Ang kalagayan at pagkatao mo sa ngayon ay isang repleksiyon ng mga bagay na kinasanayan mo at patuloy na ginagawa. Kung pagmamasdan mo ang iyong sarili sa salamin, at kikilatisin mong maigi ang taong nakaharap sa iyo; Ano ang mga pag-uugali mayroon ang taong ito? Nakakatulong ba o nakakapinsala? Solusyon ba o problema pa? Makasarili o may malasakit sa kapwa? Maligaya ba o malungkot?  
   Ang mga kasagutan ay ikaw lamang ang nakakaalam. Sapagkat anuman ang ginagawa mo sa ngayon; ito ang iyong mundo na nagpapagalaw sa iyo.

Manatiling nakatuon sa lunggati upang magkaroon ng direksiyon ang iyong mga pagkilos.
 

No comments:

Post a Comment