Monday, August 13, 2012

101 Natutuhan Kong mga KatotohananAno ang mainam … ang kasinungalingan na nagpapangiti
o ang katotohanan na nagpapaluha?

Bawa’t isa sa atin ay inuulanan ng mga samutsaring leksiyon sa buhay araw-araw. Kung minsan kinakailangan na paulit-ulit itong mangyari para tumimo sa ating isipan. Kailangan pang mauntog at mapinsala para madala. Kailangan pa ang matinding panggising, yaong halos malagot na ang iyong hininga para sapat na matauhan at taimtim na magbago. Subalit kung buhay mo na ang nataya, papaano mo pa ito maitatama?
   Narito ang 101 Katotohanan na aking natuklasan tungkol sa buhay mula sa mga taong sinundan ko, nakasabay ko, nalagpasan ko, at ngayon ay nakakasalubong ko. Ito ang mga laman at palabok ng kalsada, may sentido komon, at praktikal na ipamuhay – ano ang ginagawa ng mga tao, bakit ginagawa ito, para kanino, at ano ang tunay na kahulugan sa magkasamang tamis at pait nito sa ating buhay.

1-Ipaglaban kung ano ang iyong pinaniniwalaan; dahil kung hindi, magpakailanman mong aawayin ang iyong sarili.

2-Mababaluktot at mapapaikot mo ito … masasalaula at maabuso mo pa ito, ngunit kahit sinuman at maging kalangitan ay hindi mababago ang katotohanan.

3-Kailanman hindi malulunasan ang pagkasuklam ng katapat na pagkasuklam; ang makakapawi lamang dito ay Pag-ibig – ito ang eternal na batas.

4-Ang tao ay hindi siya kapag tinanong mo ang kanyang pagkatao. Bigyan siya ng maskara at ipagtatapat niya ang katotohanan.

5-Halos lahat ng bawa’t tao ay inaaksaya ang bahagi ng kanyang buhay sa paghahangad na maipakilala ang mga kalidad na hindi naman niya tinataglay.

6-Ang pinakamainam na paraan para makatakas mula sa problema ay ang lunasan ito.

7-Yaon lamang mga nagsiyao na ang mga walang problema. At kung may problema may kalakip itong solusyon. Kung walang solusyon hindi problema ito.

8-Kung nakikipag-usap ka sa hindi mo kakilala, maaaring ang kausap mo ay higit pa ang kaalaman kaysa kung anuman ang iyong ipinapahayag sa kanya. Dalawang bagay kung bakit tahimik ang kausap mo: 1) Hindi niya alam ang binabanggit mo; 2) Hinahayaan kang magsalita, para lalo mong maihayag ang iyong kapalaluan.

9-Sandaang ulit na higit na mahirap na tunawin ang taba na nasa iyong katawan kaysa ang minsang iwasan ito na kainin.

10-Kung ang kagamitan mo lamang ay martilyo, hilig mo nang makita ang bawa’t problema na isang pako.


11-Hindi mo kailanman matatagpuan ang iyong sarili hangga’t hindi mo hinaharap ang katotohanan.

12-Ang pinakamura at pinakamahal na mga modelo ay kadalasang pareho na masamang anunsiyo.

13-Hindi mo mababago ang ibang tao, at kagaspangan ang subukan pa ito.

14-Ang paniniwala na mayroon lamang isang katotohanan, at siya lamang ang may hawak nito, ang ugat sa lahat ng kasamaan sa mundo.

15-Bawa’t isa ay gusto ang sinuman na mabilis na magpasiya.

16-Ang katotohanan ay ito: ang isang bilyong kasinungalingan na ibinalita ng isang bilyong ulit ng isang bilyong tao ay kasinungalingan pa rin.

 17-Ang masamang pakiramdam ay dumarating at lumilisan sa iyong buong buhay, at ang piliting iwasan ito ay lalong bumabaon at nagtatagal kaysa dati.

18-Ang katotohanan ay hindi para sa lahat ng tao, kundi doon lamang sa naghahanap nito. Kung nakikisama ka sa mga manok, matututo kang pumutak, at kung sa mga agila naman ay matututo kang lumipad.

19-Ang mga bata ay kapansin-pansing matatapat na nilalang hanggang sa turuan natin silang huwag magtiwala.

20-Tanging nag-iisa lamang ang ultimo at sukdulang Katotohanan: Ang Makapangyarihan sa lahat. Mula sa Kanya ang Lahat ay Iisa. At ang Iisa ay Lahat. Ang Alpha at Omega.


21-Ang mga tao na kapos sa malinaw na intensiyon, katapangan, at determinasyon na sundin ang kanilang sariling mga pangarap; ay laging humahanap ng kaparaanan na sirain ang iyong loob at mawalan ka ng pag-asa.

22-Talikdan ang galit. Iwaksi ang kapalaluan. Kalimutan ang nakaraan. At makakalaya ka sa kapighatian.

23-Ang pagsigaw ay laging karagdagan para lalong umigting at mapasama ang sitwasyon.

24-Kailanman na ikaw ay nababalisa sa iniisip ng mga tao tungkol sa iyo, tunay kang binabagabag kung ano ang iniisip mo tungkol sa sarili mo.

25-Ang kabatiran ay tagapagturo kung nasaan ang tamang daan, nasa iyo nang pagsisikap na taluntuning matuwid  ito.

26-Bawa’t problema na mayroon ka ay iyong responsibilidad, kahit na sinuman ang may kagagawan nito.

27-Ang bubungang maraming butas, kapag umuulan ay binabaha ang kabahayan. Gayundin ang puso na maraming ninanasa, kapag dumating ang magandang pagkakataon nagiging salawahan at walang maibigan.

28-Kailanman ay hindi mo magagawang magsaayos nang higit pa sa isang saglit sa isang pagkakataon.

29-Kung hindi ka kailanman naghihinala sa iyong mga paniniwala, ikaw ay patuloy na namamali.

30-Ang mapamahalaan ang ninanais ng isang tao ay isang pinaka-makapangyarihang kahusayan na dapat matutuhan ninuman.


31-Ang liyab ng isang kandila ay hindi mababawasan kahit na sindihan pa nito ang sanlibong kandila. Katulad ng kaligayahan, lalo itong tumatamis kapag ibinabahagi sa iba.

32-Kung mayroon kang lunggati, isulat ito. Kung hindi mo ito isusulat, wala kang lunggati – ang mayroon ka lamang ay hangad.

33-Huwag aksayahin ang iyong buhay sa mga taong manhid, palaasa, at ayaw tulungan ang kanilang mga sarili. Kapag patuloy mong ginagawa ito, katulad ka rin nila at masahol pa.

34-Walang sinuman na ganap niyang nalaman ang lahat.

35-Ang pagkatakot ay sandaang porsiyentong nakadepende sa iyo para magpatuloy.

36-Huwag pabayaan ang isang araw na muling lumipas na kung saan ang iyong dedikasyon sa opinyon ng iba ay nakakahigit pa sa dedikasyon mo sa iyong mga emosiyon.

37-Ang pumintas ay sadyang napakadaling gawin kaysa pumuri. Bawa’t mukha na iyong nakakasalubong sa daan ay may kanya-kanyang nakatagong istorya na masalimoot at nag-uumalpas na makawala katulad ng sa iyo.

38-Kailanman na may kinasusuklaman tayong anuman, nagngangalit din itong bumabalik sa atin: mga tao, mga sitwasyon, mga alaala, at mga bagay na magkakatulad.

39-Ang pinakamabisang relasyon na kailanman ay mayroon ka ay ang relasyon mo sa iyong sarili.

40-Ang mga tao ay likas na mapagpaganda, mapagdagdag, at mapagharimunan bilang panuntunan.


41-Sa anumang sitwasyon, pangyayari, at pagkakataon may kapangyarihan kang piliin ang iyong magiging reaksiyon.

42-Ang pagkagalit ay nagbubunyag ng kahinaan ng pagkatao, ang karahasan naman ay nagpapakita ng kasamaan nito.

43-Ang kimkimin ang galit ay tulad ng paghawak sa nagbabagang uling na may intensiyong ipukol ito sa kinagagalitan. Dangan nga lamang, ikaw ang unang napapaso at ibayong nasasaktan.

44-Ang pagkamulat ay salamin ng buhay. Ang hangal ay natutulog at mistulang patay. Subalit ang maestro ay gising at nabubuhay magpakailanman.

45-Hindi magagawa ng mga tao na wasakin ang daigdig, subalit kaya nilang wasakin ang kakayahan nitong mapanatili silang nabubuhay. At ito ang ating ginagawa sa ngayon.

46-Hintuan ang walang katuturang papuri at simulang magbigay ng makabuluhang pagkilos.

47-Kapag ang mga tao ay hindi mapanatag sa kasalukuyang sandali, malilikot ang kanilang mga daliri, mga mata, at pati mga kaisipan. Pagmasdan sila at iyong maiintindihan.

48-Kapag ipinagpaliban mo ang isang bagay, sa isang iglap, lalo itong mahirap nang magawa at malilimutan pa.

49-Ang sansinukob ay sadyang balanse, ang pagkakaroon mo ng problema ay isang tanda na may kalakip itong solusyon.

50-Ang sekreto ng kalusugan para sa isipan at katawan ay hindi maghinagpis sa nakaraan, at huwag mabagabag sa hinaharap, o katakutan ang mga problema, bagkus ang matalinong mabuhay sa kasalukuyan at pagindapatin ito.


51-Kung intensiyon mong magbago, pagpasiyahan kung ano ang iyong nais at ipamuhay ang iyong buhay nang naaayon dito.

52-Ang pangungutang ay isang tanda ng pagiging alipin.

53-Hangga’t masaya ka maging sino ka man at sa iyong mga ginagawa, ay magagawa mo ang anumang bagay na iyong nais.

54-Lahat ng ating nakikita ay batay lamang sa kung ano ang ating iniisip para sa mga ito.

55-Gawin ang alam mong siyang tama. Huwag hayaan ang ibang tao na siyang magdesisyon ng tama at mali para sa iyo.

56-Walang sinuman ang nakakaalam nang higit pa sa pinakamaliit na fraction kung ano ang nangyayari sa mundo. Sadyang napakalaki ng mundo para sa isang tao na ganap na malaman ito.

57-Ang taong walang takot na ipakita ang kanyang tunay na katauhan sa mundo ay pambihira at kahalintulad ng isang diyamante.

58-Ang pinaka-malalang adiksiyon o kinahuhumalingan sa mundo ay ang tawag ng kapanatagan. Winawasak nito ang mga pangarap at binabali ang mga tao.

59-Kung ang iyong ginagawa ay sadyang napakaingat, maaaring may pagkukulang at nangangailangan ng mainam na pagtatama.

60-Ang mga pinakadakilang pagtuklas o inobasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan ay lengguwahe at internet.


61-Hindi ka makapaglalakbay sa landas hangga’t hindi ka pa nagiging landas sa iyong sarili.

62-Ang paninisi ay paboritong libangan ng mga taong inaayawan ang responsibilidad.

63-Lahat ng iyong nakikilala ay magaling kaysa iyo sa ilang mga bagay.

64-Ang pruweba ay walang saysay kundi mga koleksiyon ng mga opinyon na itinutulad ng nasa iyo.

65-Higit na mainam na lupigin mo muna ang iyong sarili kaysa manalo sa sanlibong labanan. At ang tagumpay ay mapapasaiyo. Walang makakakuha nito sa iyo, kahit na anghel o demonyo, maging kalangitan o impiyerno.

66-Ang kaalaman ay paniniwala, wala ng anuman pa.

67-Ang mahumaling sa iyong mga ninanasa ay hindi pagmamahal sa sarili.

68-Hindi ka mapaparusahan sa iyong pagkagalit, ang magpaparusa sa iyo ay ang pagkagalit mo.

69-Sundin at makiisa sa iyong mga pangarap, huwag basta bigkasin ang iyong nais o dumaing tungkol sa kung ano ang wala sa iyo.

70-Ang magbasa ng bibliya ay nakakatulong sa iyo na malaman ang salita, ngunit kapag tumigil ka sa pagbasa at ipinamuhay mo ito, makikilala mong lubusan ang may-akda.


71-Ang tanging lunas para makatakas sa kapighatian, ay suriin mo ang iyong sarili.

72-Kung sino ka man, ikaw ay mamamatay. Ang mabatid at maunawaan ito ay nangangahulugang buhay ka pa.

73-Ang tamang daan ay hindi patungo sa kalangitan, bagkus ang buksan ang iyong puso at pakawalan ang iyong kaluwalhatian.

74-Ang kaligayahan ay umiiral lamang sa daloy ng iyong isipan, hindi nagmumula sa mga nangyayari sa labas.

75-Ang tagumpay ay isang bagay na iyong nararanasan kapag kumikilos ka nang naayon dito. Ang tagumpay ay wala sa iyo, ito’y nagmumula sa ginagawa mo.

76-Kung sa iyong paglalakbay ay may natagpuan kang uliran at matalinong kasama, maligayang sumama sa kanya para malagpasan ang anumang balakid sa daraanan. Subalit kung wala kang matagpuang kaibigan o maestro na makakasama mo, mabuti pang maglakbay na mag-isa.

77-Ang paghihiganti ay para lamang sa mahihina at iresponsable.

78-Sinuman na magawang tunay na organisado ay ibayong mapapaunlad ang kanyang buhay.

79-Kung hindi ka maligaya bilang nag-iisa, hindi ka rin maligaya kahit na may-asawa.

80-Ang kalusugan ang pinakadakilang handog, ang kapanatagan ang pinakadakilang kayamanan, at ang katapatan ang pinakamahusay na relasyon.


81-Kahit na ito’y walang bayad, hindi pa rin libre kung maaksaya sa panahon.

82-Ang mga tao ang may sanhi ng kapighatian kapag sila ay namimighati sa kanilang mga sarili. Ang harapin at matakasan ito ay makakatulong upang hindi madamay pa ang iba.

83-Halos lahat ng pasaring ay may kalakip na katotohanan na nakakabingi kung kaya’t ang mga tao ay napipilitang ulitin ito hanggang sa tumalab at magising ka. Sapagkat ang kabatiran ang mahalaga.

84-Hinuhubog at hinuhulma tayo ng ating mga kaisipan. At yaong mga isipan na binuo ng hindi makasariling mga kaisipan ay nagpapahayag ng kaligayahan kapag nagsasalita at kumikilos. Ang kaligayahan ay laging kasunod nila at tulad ng anino kailanman ay hindi sila lilisanin nito.

85-Ang daigdig ay magiging kaaya-ayang pook kung ang bawa’t isa ay disipulo ng katotohanan.

86-Ang mataas na kalidad ay katumbas ng anumang kantidad, sa mga mahal sa buhay, sa mga ari-arian, mga kaibigan, at mga karanasan.

87-Ang ating mga emosyon ay nagagawa tayong may kinakampihan, kinagagalitan, at inaayawan. May kapangyarihan tayong piliin ang makabuluhan na siyang katotohanan.

88-May kasiyahan at may kaluwalhatian. Kalimutan ang una at yakapin ang pangalawa. Kung naging masaya ka dahil sa paghihirap at kalungkutan ng iba, ikaw ay nakagapos magpakailanman.

89-Ang postura at pananamit ay nakapagbabago ng pakiramdam sa iyong sarili at kung papaano ka nadarama at tinatanggap ng iba.

90-Wala ng higit na masaklap pa kaysa nag-iisa at walang mga kaibigan.


91-Ang paratangan ang isang tao na walang katuturan ay isang sukdulang kalapastanganan.

92-Yaon lamang mga duwag at ayaw humarap sa katotohanan ang nahuhumaling sa alak, droga, at masasamang bisyo.

93-Madaling maiintindihan ng mga bata ang iyong nais na sabihin, kung isa o dalawang maiikling salita lamang ito.

94-Hangga’t nakaugalian mo na ang panunumpa para patunayan ang iyong mga salita, patuloy mo lamang na  hinahamak ang iyong pagkatao.

95-Kung wala kang pagninilay mananatili kang mangmang. Masidhing tuklasin kung saan ka patungo at kung ano ang pumipigil sa iyo na marating ito. At piliin ang landas na magdadala sa iyo sa kabatiran.

96-Ang mga salita ay tahasang makapangyarihan. Ang walang pakundangang pagpuna ay nag-iiwan ng mahapding sugat sa isang tao sa habang-buhay.

97-Madaling magpaligaya ng kapwa kung mayroon kang atensiyon at pagkagiliw sa kanya.

98-Ang sekretong sangkap lamang sa lahat ng bagay ay tamisan pa.

99-Ang buong sekreto ng pagkakalitaw mo dito sa mundo ay ang huwag matakot. Huwag katakutan kung ano ang iyong kaganapan sa iyong pagkatao, huwag umasa kaninuman. At sa sandaling tumindig ka at nagtiwala sa iyong sarili, ikaw ay malaya na.

100- Sa paglalakbay sa buhay, ang pananalig ay nakakabusog, ang maging uliran ay kanlungan, ang kabatiran ay siyang liwanag sa araw, at ang tamang pagkamulat ang proteksiyon sa gabi. Kung ang tao ay nabubuhay sa wagas at dalisay na buhay, walang anumang bagay ang makakapinsala sa kanya.


101-Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.

   Sa iyo na nagbabasa ng mga katotohanan na narito ay natanggap mo na ang iyong buhay; kung nasaan ka man naroroon ngayon sa mga sandaling ito, ay hindi ito ang eksaktong pook na nais mong tumigil. Mayroong bagay na nauunawaan mo at kailangang mabago, at hanggang ngayon ay hindi pa magawang humakbang para ito baguhin. Anuman ang iyong kalagayan sa ngayon, ikaw ay handa nang simulan ang lahat para sa tunay mong kaganapan; ang tanggapin ang katotohanan at lumaya.
   Walang ipinapangako na ang pagbabago ay madali. Kailangan ang ibayong katapangan para hubugin ang iyong buhay sa landas na nais mong tahakin. Maraming samutsaring balakid ang iyong kakaharapin, mayroong tunay, may mga pagkukunwari, at mayroon ding imahinasyon. Hindi ka dapat paghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa. Sapagkat hangga’t ipinamumuhay mo ang iyong KATOTOHANAN, walang sinumang makakapigil sa iyo na maging MALAYA, na makamit ang lahat mong mga pangarap.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment