Friday, August 17, 2012

Gampanan ang Iyong KatotohananHuwag manghinayang sa nakaraan, sapagkat ito ang eksaktong nais mo noon.

23- Italaga na lubusang madama ang iyong kaganapan, kailanman at saanman ikaw naroroon.

Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay maging tunay na kaibigan ka ng iyong sarili. Walang sinuman na magmamahal sa iyo kung hindi mo tunay na minamahal ang iyong sarili. Maaaring nasa relasyon ka at nakakaranas ng iba’t-ibang emosyon na tulad ng pag-ibig, subalit kung hindi mo iniibig ang iyong sarili, kung wala kang paggalang, makakatiyak ka na walang sinumang tunay na magmamahal at gagalang din sa iyo. 
   Kailangan tanggapin natin kung anuman ang mayroon sa ating sarili, maging maganda o may kapintasan man ito, gayundin ang mga pagkakamali at mga pagtatagumpay. Kailangang tunay nating pagmasdan ang ating mga sarili sa salamin at kilalaning maigi ang taong nakatingin sa atin.
   Alalahanin din na anumang iyong ginagawa at sitwasyong kinakaharap – huwag mong maliitin at ipahamak ang iyong sarili. Pakaiwasan na malagay ka sa alanganin at mangako na hindi makakayang tuparin. Itanim sa isipan na lahat ng mga bagay ay hindi magaganap sa iyo kung wala kang kooperasyon. Unti-unti, simulang tuklasin ang mga bagay na umaayon sa iyo at nagpapahayag ng iyong kaganapan. Ilabas ang lahat ng nakatago mong mga potensiyal at masiglang damahin ang kaganapan nito.
   Kung ang iyong problema ay may solusyon, bakit ka naman nababalisa tungkol dito? At kung wala namang solusyon, bakit ka naman nababalisa pa rin? Nangyayari lamang ito, dahil nalilito ka pa at hindi nadarama ang tunay mong hangarin. Kung wala ka pang matibay na lunggati at direksiyong pupuntahan, saan ka man naroroon, pawang mga bagabag lamang ang iyong kaulayaw. Lunasan kaagad ito para luminaw ang iyong layunin sa buhay. Alamin kung sino ka, ano ang nais mo, at saan ka pupunta?   
   Hangga’t wala kang kabatiran sa mga ito, ang iyong paglalakbay sa buhay ay mananatiling urong-sulong. At kung mabatid mo naman, ay kusa mong madarama ang iyong kaganapan sa patuloy na pagsasaliksik nito saan ka man naroroon. Dahil nasa kaibuturan ng iyong puso ang mga hinahanap mong kaligayahan. Madali ang panghinaan ng loob kaysa pasiglahin ang layunin, subalit kung nais mong mahalin ang iyong sarili, kailangang baguhin mo ang iyong pananaw. Kailangang paniwalaan mo na ikaw ay karapatdapat sa pagmamahal na ito at nakahandang tuklasin ang mga positibong bagay at potensiyal na nasa iyo. Baguhin mo ang paraan kung papaano ka mag-isip tungkol sa iyong sarili at ang lahat ay aayon dito.
   Tamasahin ang mga sandaling ito. Lahat ng mga bagay na nangyari sa nakaraan ay hinubog ang iyong pagkatao kung sinuman ka ngayon, kailangan lamang yakapin at ipagdiwang ang makabuluhang nagawa nito para sa iyo. Buhayin ang kalooban at magsaya, libangin ang sarili nang matuto mula dito. Nang sa gayon, sa paglipas ng mga taon, hindi ka lamang liligaya, bagkus mapagyayaman mo pa ang mga ginintuang alaala ng kahapon. Ito ang mga katotohananang nagaganap tungo sa iyong kaganapan at nakatakdang kaluwalhatian.

Paminsan-minsan ang ating mga mata ay kailangang hugasan ng ating mga luha, upang magawa nating makita ang buhay na higit na maliwanag kaysa dati.

Pag-alabin ang Iyong Kaganapan
1-Paniwalaan ang iyong mga abilidad. Walang mahusay na maniniwala sa iyo nang higit pa kaysa iyo. Ikaw lamang ang makakagawa nito para sa iyo.
2-Pangalagaan ang iyong isipan at katawan. Kapag isinasaayos mo ang iyong isipan at katawan sa tamang pangangalaga, higit ang iyong pagtitiwala sa iyong mga kakayahan.
3-Pagtibayin ang iyong mga kalakasan. Ituon ang iyong buong atensiyon sa makabuluhan lamang at iwasang aksayahin sa mga walang saysay.
4-Lagpasan ang mga balakid. Iwasan ang mga tao na ayaw sumuporta sa iyo at mga gawaing hindi nagpapakita ng tunay mong kakayahan.
5-Durugin ang mga hadlang. Huwag paghinaan ng loob, harapin ang mga paghamon upang lalong tumibay at maging matatag na makamit ang pangarap.
6-Maging ikaw at wala nang iba. Kaisa-isa ka lamang at walang katulad, mahusay na gawin ang lahat nang makakaya mo na umaayon kung sino ka. Huwag yumao na isang kopya.
7-Tanggaping magiliw ang mga papuri. Karapatan mo ang mga papuri sa mahusay mong pagtupad sa tungkulin. Patunay ito ng iyong kahalagahan sa iba.
8-Ihayag ang iyong Ispirito. Apuhapin sa iyong kaibuturan ang tunay mong kaganapan. Pakinggan ang tunay mong pagkatao – ang diwa na naniniwala na makakamtan mo ang anumang iyong pinaniniwalaan na magagawa mo.

Kung may mga katanungan, ay may mga kasagutan.
   -Maligaya ka ba sa iyong gawain, sa pamilya, at sa mga relasyon?
   -Madalas ka bang may reklamo tungkol sa mga balita, pagtaas ng mga bilihin, pulitika, atbp?
   -Nakadarama ka ba ng pagod at pagkabugnot sa mga kausap mo?
   -May pagtitiwala ka ba sa iyong sarili na magagawa mo ang iyong pinaniniwalaan?
   -May nadarama ka bang ningning at kasiglahan sa iyong mga pagkilos?
   -Nag-aalala ka ba na ikaw ay mabibigo sakalimang may humadlang sa iyong pangarap?
   -Papaano ka mag-reaksiyon sa tagumpay, sa kabiguan, at mga bagabag?
   -Anong pagbabago ang iniiwasan mong gawin sa iyong buhay, at bakit mo ito iniiwasan?
   -Kilala mo bang mabuti kung sino ka, anong nais mo, at saan ka patungo?

Tagumpay o Bigo? Panalo o Talo? Masaya o Malungkot? Kaligayahan o Kapighatian?
Alinman dito, ay nasa iyong kapangyarihan ang pumili. At ito ang iyong magiging kapalaran.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
Subaybayan ang 31 na mahahalagang mga paksa:
Matatag na Sariling-Pugay at Tanging Pag-ibig

No comments:

Post a Comment