Tuesday, May 31, 2016

Punglo o Binhing-buto?


Sa maraming pagkakataon o sa mga sitwasyon na inihaharap sa atin, naisin man natin o hindi, sumasagi sa ating isipan ang samutsaring mga ideya at mga inspirasyon. Dahil dito, nakakagawa tayo  ng mga pasiya at mga lunggati para tuparin ang ating mga pangarap. Subalit nasa ating kapangyarihan naman kung anong uri ng pagpapahalaga ang ating igagawad para ito matupad.
   Ang ideya ay maitutulad natin na isang punglo (bullet) o isang butong-binhi (seed). Maibabala mo ang punglo at ibaril ito sa iyong patatamaan (target). At maitatanim mo naman ang butong-binhi para palakihin at payabungin. Maaaring patamaan mo ng punglo ang ulo ng isang tao, o magpungla ng butong-binhi sa kanyang puso. Nasa iyo ang pasiya kung alin sa dalawang prosesong ito ang iyong pipiliin.
   Gamitin ang mga ideya bilang mga punglo, at pinatay mo ang kanilang mga inspirasyon at tinapos ang kanilang mga motibasyon. Gamitin ang mga ideya bilang mga butong-binhi at ito ay itinanim, magkakaugat, yayabong, at magiging ganap na reyalidad kung saan ito nakatanim.
   Ang punglo ay nakakamatay, samantalang ang binhing-buto ay bumubuhay. Kung nais mong umani, kailangan mong magtanim. At kung nais mong may mapala, magtanim ng kabutihan at upang ang pagpapala ay masundan. Ito ay nasusulat, “Anumang iyong itinanim ay siya mo ring aanihin.”

No comments:

Post a Comment