Tuesday, May 31, 2016

Nakikita sa Gawa

Tanggapin ang katotohanan na ang mga tao ay hindi magagawang makita kung ano ang nasa kaibuturan ng iyong puso. Ang tangi lamang na kanilang nakikita ay kung ano ang iyong ginagawa at ipinadarama.

No comments:

Post a Comment