Tuesday, May 31, 2016

Umiwas Hanggat Maaga pa


Tatlong makapangyarihang mga bagay ang bumabago at nagpapahirap sa ating pagkatao; Pagkatakot, Paghahangad, at Hungkag na Kapangyarihan.
   Kapag natatakot at nababalisa, tanda lamang ito na walang kakahinatnan sa mga ito at makakayang baguhin. Suriing mabuti, yaon lamang mga bagay na makakaya nating iwasan at baguhin ang patuloy nating kinakatakutan. Bakit ang pagsama ng panahon, bagyo at pagbaha, masamang hangin at patuloy na tag-init ay hindi natin pinoproblema, dahil normal at kusa itong nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi ba nakapagtataka, na pinipilit nating maligalig sa mga bagay na maaari naman nating maiwasan at maisaayos?
   Mapapansin na lalong nawawalan ang mga taong mapaghangad at makamkam sa buhay. Sila yaong mararamot at hindi palabigay. Mahirap makadaupang ang mga tao na wala namang naitatanim, nais na umani mula sa iba. Sila yaong dumarating kapag umaani ka na, at mga nawawala sa panahong ikaw ay naghihirap sa pagtatanim, pag-alaga at pagtustos para mapaunlad ang iyong sarili. Kapag hindi mo napagbigyan, ikaw pa ang maysala at siyang sinisisi.
   Makikilala ang pagkatao ng isang tao kapag iniluklok mo sa kapangyarihan. Makikita ito kung papaano niya tratuhin ang mga tao na mababa ang posisyon kaysa kanya. Pansinin ang ilang mga tao sa opisina ng gobyerno, sa halip na kapakanan ng bayan ang inaasikaso, ang turing nila sa mamamayan ay mamaya na. Maghintay ka habang sila ay abala sa tsismisan at bisu-biso.
   Huwag masyadong dumikit kahit kanino, humahantong lamang ito sa ekspektasyon at pagiging palaasa, na nagwawakas sa mga siphayo at pagdaramdam. Paghandaan ang mga bagay at mga sitwasyon, at huwag maghintay o umasa man lamang. Kung ito ay sadyang nakaukol para sa iyo, ito ay kusang bubukol.
Tagubilin ni Inang:
   Kailanman huwag isakripisyo ang tatlong mahahalagang bagay na ito sa ating buhay:
   -ang iyong pamilya;
   -ang itinitibok ng iyong puso;
   -at ang iyong dignidad.

No comments:

Post a Comment