Tuesday, May 31, 2016

Pangunahing Sangkap ang Integridad


Sa lungsod ng Balanga, dito sa lalawigan ng Bataan, ay nakatira si Mang Susing, ang tagapayo sa Barangay Cupang at maraming tao ang palaging nagpupunta sa kanya para humingi ng payo at solusyon sa kanilang mga karaingan. Wala itong bayad at kailanman ay hindi siya humihingi ng anumang katumbas na kapalit.
   Isang umaga, isang binata na nagsisimula pa lamang sa kanyang negosyo, ngunit nababahala na sa patuloy na pagtaas ng mga materyales na kanyang binibili.
   “Mang Susing, payuhan nga po ninyo ako, kung ano ang aking gagawin para makatanggap naman ako ng lubos at pantay na halaga sa aking mga ibinabayad.” Ang samo nito.
   Napangiti si Mang Susing at nagwika, “Ang bagay na binili o ipinagbibili ay walang halaga hanggat wala itong sangkap na hindi nabibili o maibebenta. Ang hanapin mo ay yaong Walang Katumbas na Halaga!”
   “S-su-subalit, ano po ba ang “Walang Katumbas na Halaga?” Ang tanong ng nag-aalinlangang binata.
   Ang pahayag ni Mang Susing, “Aking anak, ang ‘Walang Katumbas na Halaga’ ng bawat produkto na nasa pamilihan ay ang Honor at Integridad ng tao na may gawa nito. Isaisip at konsiderahin muna ang kanyang pangalan (brand name) bago mo ito bilhin.”

No comments:

Post a Comment