Tuesday, May 31, 2016

Pagpapala o Pagpaparusa?


Walang makapagsasabi kung anong uri ng kapalaran ang dulot ng isang pagkakataon o sitwasyon, kung ito ay isang pagpapala, isang sumpa o isang pagpaparusa. May isang ginang na naawa sa isang sakiting sanggol sa ospital na tinakasan ng kanyang ina. Inampon at iniuwi niya ito sa kanyang bahay sa kabila ng maraming pagtutol at pagtuligsa ng kanyang asawa at mga kaanak. Lahat halos ng mga paghihirap, pag-aaruga, pagtitis at mga paninikis ng kanyang pamilya ay kanyang pinasan, mabuhay lamang at mapalaki nang malusog ang bata. Dumating ang araw na siya ay nabiyuda at nagretiro nang maaga bilang guro dahil sa pananakit ng kanyang mga tuhod sa matagal na pagkakatayo sa eskuwela. Laging nakaupo na lamang sa bahay at ang higit na nakakatulong ngayon at nag-aalaga sa kanya ay ang dalaga na kanyang inampon noon. 
   Tanggapin nang maluwag sa puso ang mga tao na dumarating sa iyong buhay, sapagkat ang mabubuting tao ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at kaligayahan. Samantalang ang masasamang tao, yaong may kabuktutan sa kanilang mga puso ay nag-iiwan naman sa atin ng makabuluhang karanasan at mga leksiyon. Ang dalawang prosesong ito ay napakahalaga at esensiyal na gabay sa buhay.

No comments:

Post a Comment