Saturday, October 31, 2015

Titigan ang SariliAng mabatid ang iyong layunin ang siyang nagbibigay ng makabuluhan sa iyong buhay.
Sa anumang larangan, iwasang laging nakatunghay sa ginagawa ng iba. Hindi mo katungkulan ang magmasid at titigan nang puspusan ang ginagawa ng iyong kapitbahay. Kung kakumpetensiya mo naman sa negosyo, kaysa inaabangan at inaalam ang kanyang ginagawa, wala kang kontrol para dito. Ang may kontrol ka lamang ay sa iyong sarili. Iwasang mabalisa tungkol sa karibal at panghinaan ka ng loob sa bagay na ito.
   Katulad sa pagmamaneho ng kotse, kung lagi kang nakatingin sa back mirror at pilit na tinitignan ang mga sasakyan na nasa likod mo at sumusunod sa iyo, malamang nito pulutin ka para sa ospital o, sa sementeryo. Ang mainam ay tumutok ka sa harapan mo at maging maingat.
   Sa karera ng pabilisan ng takbo, ang enerhiya na lumingon at tignan ang takbo ng katunggali ay kabawasan ng lakas, at kapag nakita mong malapit ka na niyang abutan, matatakot ka at manghihina pa. Subalit kung ang lahat ng enerhiya mo ay uubusin para lalong bumilis ang iyong pagtakbo, malaki ang porsiyento na mananalo ka. Huwag aksayahin ang iyong lakas at panahon sa paglingon at pagtitig sa mga katunggali, kung ito ay may mga kakayahan o kung anuman ang ginagawa nila. Ang tunggalian ay hindi tungkol sa katunggali mo. Ito ay tungkol kung ano ang makakaya mong gawin, kailangan lamang na gawin ang tungkulin mo nang higit pa sa iyong makakaya para ikaw ay manalo. Kailangang ibigay mong lahat ang magagawa mo sa pagkakataong ito sa iyong sarili. Para sa iyong sarili.

Walang makapaghuhubog sa iyong buhay gaya ng pagtupad sa iyong mga tungkulin na pinili mong isagawa.


No comments:

Post a Comment