Saturday, October 31, 2015

Ang Aking RelihiyonAng maturidad o paggulang ay nililikha ng mga mabuting relasyon at pakikiisa sa pamayanan.

Ito ang aking nalalaman, kailangang akuin mo ang responsibilidad sa espasyong kinalalagyan mo. Saan ka man nakatayo at ginagalawan mo ngayon, may tungkulin kang kaakibat nito. Alalahanin lamang na sa pangatlong batas ng Mosyon, na kung saan ay ipinapahayag nito na, "Sa bawat aksiyon ay mayroong kalakip na kapantay at kasalungat na reaksiyon." Ito ang batayan at formula kong pinaiiral sa araw-araw.
   Ito ang pinakaubod at pangunahing pagbuo ng aking panuntunan sa buhay. Binibigyan laya nito na malaman ko ang bawat kaisipan na aking maiisip at kung papaanong pagpili ang isasagawa ko at magiging kapasiyahan para mahusay ko itong magampanan.
   Batid ko nang lubusan na sa bawat kaisipan na aking inayunan ay may kaakibat na aksiyon na siyang lilikha ng kapantay o kasalungat na reaksiyon. Kaya nag-iingat ako sa bawat bagay na aking iniisip, dahil may kasunod na mga aksiyon ito. At ang mga ito ay kusang bumabalik. Kapag may itinanim, may aanihin. Anumang panukat ang inilapat mo, ito din ang isusukat sa iyo. Kapag dumura ka sa langit, sa mukha mo ito ibinabalik. Batas ito ng Karma. Ibabalik sa iyo nang higit pa ang anumang ginawa mo.
   Ang gintong kautusan ay katotohanan at hindi mababali, na kapag may ginawa ka sa iba, ito din ang gagawin nila para sa iyo. Oopss... Nagawa na ito. Mayroong kumikilos na enerhiya sa kapaligiran, at ito ay mabisa kong nararamdaman. Ang taguri dito ay konsiyusnes, konsensiya, budhi, kamalayan, o, kagisingan. Madalas, tinatawag ko itong Dakilang Kamalayan. At marami akong kakilala na ganito din ang pakiramdam nila, lalo na ang matalik kong kaibigan, na si Karina Pollock, hindi siya nag-aatubili na panindigan ito. Kung mayroon ka nito, umiindayog ka din at sumasayaw na tulad ng hangin at nagpapatangay sa mga pag-ihip nito. Mistula kang yagit na tinatangay ng daloy mula sa isang sibol at nakikiisa sa mga pagragasa nito. At ang daluydoy nito ay diretsong kasukat anuman ang nagaganap sa iyong puso. Kung saan ang Diyos ay nananahan, kung saan ang enerhiya ng sansinukob ay nananahan, kung saan ang kabanalan sa iyong kaibuturan ay nananahan. Gaano ba ang layo mula sa sentro, mula sa banal na pugad ng iyong sarili, mula sa iyong koneksiyon sa pinanggagalingan ng enerhiya. Ito ang naglalang sa iyo, gaano man pakaisipin mo ang iyong buhay, kahit ano pa man ang itawag mo para dito.
Ang mabilisang pagtupad ang magtuturo sa iyo na makapaglingkod sa Diyos kaysa basahin at talakayin nang buong buhay ang Bibliya.

No comments:

Post a Comment