Wednesday, July 08, 2015

Mga Mahalagang Panuntunan1.Kung hindi ka makalipad, tumakbo ka, kung hindi ka makatakbo, lakarin mo, kung hindi mo makayang maglakad, gumapang ka, kahit na anuman ang ginagawa mo kailangang tahasan at patuloy na kumikilos ka tungo sa direksiyong ikakatagumpay mo. 

2. Hindi mo makakamit ang isang milyong piso na pangarap kung ang patakaran mo ay manatiling empleyado at minimum ang suweldo. Magagawa mo ito; sa bawat araw na namamasukan ka, kahit paunti-unting pagsisinop, dagdag dito at dagdag doon na mga inpormasyong makakatulong sa iyong pag-unlad, sinisimulan mo nang itindig ang iyong mga pangarap.

3. Kung mayroon kang ideya sa nais mong gawin para sa iyong kinabukasan, kailangang matibay at masidhi ang iyong obsesiyon para ito ay matupad, kahit na ano pang larangan o kalagayan mo sa ngayon, ang iyong hangarin ito ay kusang makakamit mo kapag buong isipan at lahat ng atensiyon ay iuukol mo dito, at wala ng anumang bagay na makakahadlang pa sa iyo.

4. Kapag nalagay ka sa isang matindi at mahirap na tungkulin, isang bagay na wari mo’y imposibleng magawa, simulan kaagad kahit na sa mumunting mga pagkilos sa bawat araw, mamamangha ka na lamang na kusang matatapos ito. Hindi ang kaliitan ng nagagawa o kabagalan ng natatapos, hanggat patuloy ang iyong pagkilos, anumang gawain ay matatapos din.

5. Alalahanin na may dalawang benepisyo ang kabiguan. Una, kapag nabigo ka, natutuhan mo kung bakit at saan ikaw ay namalì; at pangalawa, ang kabiguang ito ay nakapagbigay sa iyo ng oportunidad na sumubok muli ng panibagong paraan. Subalit kung walang matibay na dahilan upang ipagpatuloy mo pa ang gawaing ito, lumilitaw lamang na libangan na ito sa iyo. Sapagkat ang pagkakamali ay minsan lamang, kapag ito’y naulit at nasundan pang muli, isa na itong bisyo.

6.. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang ating ginagawa at kung ano ang ating kakayahan para magawa ito ang siyang makakalunas sa maraming problemang nakaharap sa atin. Pansinin kung ano ang ating inaatupag sa araw-araw, narito ang tunay nating atensiyon kung bakit nahuhumaling tayong gawin ito. Ang tanong: Ito ba’y nakakatulong at nagpapaunlad ng iyong kapakanan? Kung hindi naman at walang katuturan ito, baguhin na ang libangang ito na umaagaw ng iyong panahon para sa iyong kabutihan.

7. Ibigay mo sa iyong mga pangarap ang lahat ng mayroon sa iyo nang walang pagtatangi. Kung ang iyong isipan, puso, at kaluluwa ay nakatuon dito, ikaw ay mamamanghĂ  sa kaganapan nito. Lalong pag-iibayuhin ang buo mong kalakasan at kasiglahan upang ang hangaring ito ay posibleng mangyari.

No comments:

Post a Comment