Wednesday, July 08, 2015

Mahalagang mga SandaliIwasang ilagay sa kahon at itago ang mga pagmamahal at pakikisama ng iyong mga kaibigan upang ito ay magawang sambitin sakalimang magsiyao na sila sa daigdig na ito. Huwag ilaan ang mga matatamis na mga katagang ito sa panahon ng libing na kung saan hindi na nila ito maririnig pa.
   Habang nariyan pa sila sa ating tabi, busugin ang kanilang mga buhay na batbat ng pagmamahal at matalik na mga relasyon. Bigkasin ang mga kataga ng pagtanggap, pagdakila, pakikiisa, pagmamalasakit  at pasasalamat hanggat naririnig pa nila ito upang magbunyi sila at patuloy na sumaya.
   Ang mabubuti at nakakasiyang mga kataga ay nakakatighaw sa mga pusong nauuhaw. Bigkasin na ang mga pagsuyo at mga papuri ngayon na, hindi bukas o sa mga araw pang darating. Walang nakakaalam kung ito ay mangyayari pa o hindi. Sabihin na kaagad, bago pa mahuli ang lahat.

No comments:

Post a Comment