Monday, September 03, 2012

Ang Mahusay na Prinsipyo
Ang nililikha nating mga relasyon ay lubusang kritikal sa ating pagkatao at tagumpay.

Kadalasan kaysa hindi, may mga pagkakataon na dumaratal sa iyong buhay na napapaharap ka sa matinding pagsubok, at hindi ka nakakatiyak kung ano ang magaganap. Wala kang tiwala sa iyong mga kakayahan. May mga araw ding nais mo nang huminto at sumuko. Subalit kailangang magpatuloy, at sa kalagayang ito at ibayong pagsisikhay, nagagawang lagpasan at malunasan ang mga balakid. Ito ang nagpapatibay sa atin, nagpapaala-ala kung saan tayo nanggaling at kung ano ang ating dinaanan at nalagpasan.
   Sa karaniwan at maging mahusay na pagtatalaga para magtagumpay, kailangan din natin ang magiliw na pagtanggap at mainam na pakikisama, nang walang anumang pag-aalinlangan o pagkompormiso sa isa’t-isa. At dito nakasalalay ang tamang pakikipag-relasyon.

Ang malaking PALAISIPAN


Maaaring nakakagulat at ikakabigla ito, subalit
NARITO ANG MALAKING PALAISIPAN:

Kapag nagawa mo ang wagas at busilak na responsibilidad
para sa isang relasyon, kadalasan kaysa hindi
ang taong pinag-ukulan mo nito ay mabilis ding pipiliin
na maging may responsibilidad din para sa iyo.

At magmula dito, ang 100/0 na pakikipag-relasyon
ay mabilis na pinapalitan ito sa sitwasyon
na umaabot sa  100/100
na palagayang-loob sa bawa’t isa.

Kapag ito ang naganap, ang tunay na pagkakaisa,
pagtutulungan, pakikisama, at mga pagdamay
ay mamayani para sa bawa’t KASAMA
sa kanilang mga PANGKAT,
sa kanilang mga ORGANISASYON,
at gayundin sa kanilang mga PAMILYA.
kaninuman, saanman, at kailanman

Tandaan, ang Prinsipyo ng 100/0
Ano ang pinakamabisang paraan na malikha at mapanatili ang mga dakilang pakikipag-relasyon sa iba? Ito ay ang prinsipyo ng 100/0: Hinaharap at tinutupad mo ito nang buong responsibilidad (100%) para sa anumang relasyon, at walang hinihintay na kapalit o inaasahang pakinabang (0) anuman.


Ang Prinsipyo ng 100/0

ay tungkol sa MAGBIGAY,
hindi ang KUMUHA.

ANG MAGLINGKOD,
Hindi ang paglingkuran.

Ito’y tungkol sa PUSO,
hindi ang pairalin ang ulo,
at maging maramot at walang pakialam.

Ito’y tungkol sa kababaang loob
KABUTIHAN, RESPETO,
at PAGTITIMPI.

Ito ay maliit na bagay na
NAKAKAGAWA ng MALAKING KAIBAHAN.

Maging gabay ang 100 porsiyento . . .
MAGAGAWA NITONG BAGUHIN ANG IYONG BUHAY
AT MAKAMIT ANG NAKATAKDANG KAPALARAN!


   Gawing mahusay ang bawa’t gawain, likas ito sa karamihan natin. Ang kailangan lamang ay mataos na pangangalaga sa relasyon at mahusay na pagdadala ng sariling-disiplina na mag-isip, kumilos, at ibigay ang 100 porsiyentong atensiyon.
   Narito tayo sa daigdig para magmahal, tumawa, umiyak, magsaya, magkamali at matuto mula dito. Ang makipagtalo at mangatwiran nang makabuluhan, madapa at bumangon, sumubok muli at makipagsapalaran, at ang MAKIPAG-RELASYON. At ang pinaka-mahalaga dito; ay magkaroon ng kamalayan, pagtitiwala, at tamang pagpili sa bawa’t relasyong namamagitan, dahil minsan lamang ang mabuhay, kaya nararapat lamang na pagindapatin natin ito nang mabuti.

Hindi pipti-pipti (50/50) ang pagsasama, ito’y nakasalalay sa prinsipyo ng 100/0.

Ngayon na ang tamang sandali, huwag nang ipagpabukas pa . . .Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
Halaw at pinalawak mula sa Simpleng Katotohanan
na ipinadala ni Jell M. Guevara ng Lungsod ng Dagupan, Pangasinan

No comments:

Post a Comment