Thursday, February 26, 2015

Walang Kang HanggananTanging ikaw ang tagalikhà ng iyong sarili at ang langit ang iyong hangganan.
Ang enerhiya na kumikilos sa iyo, kailanman ay hindi mawawalá. Ito ang kalakasan na patuloy na nagbibigay buhay sa iyong pisikal na katawan. At ang kalakasan o enerhiya na ito ay magpapatuloy matapos mong maranasan ang buhay at lisanín ang iyong pisikal na katawan.
   Wala kang kontrol at kakayahan na pigilan ang anumang nangyayari sa iyo, ngunit magagawa mong kontrolin ang iyong mga saloobin tungkol sa mangyayari sa iyo, at dito lamang mo tahasang mababago ang iyong sarili, kaysa ikaw pa ang baguhin ng mga pangyayari.
   May nagsabi; hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may enerhiya, may nagpapasiya. Habang kumikilos, lahat ng bagay ay umaayos. At kung ito’y magpapatuloy, ang kaligayahan ay malulubós. Hanggat ang enerhiya na ito ay kumikilos sa iyo, wala kang hangganan.
   IKAW (Isang-isa, Katangi-tangi, Angkop, at Wagas) ang maestro at may responsibilidad sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. IKAW ang lumilikha ng mga reaksiyon sa bawat aksiyon ng mga tao at pangyayari na inihaharap sa iyo. Magagawa mong maging negatibo o positibo ang pagtanggap; Panalo o Talunan. Masaya o Malungkot. Kapighatian o Kaligayahan. Anumang piliin mo dito ay siyang masusunód, at walang kinalaman ang iyong enerhiyá tungkol dito. Ang tungkulin niya ay sumunod lamang sa iyong mga kagustuhan. Isa siyang puwersá at ikaw ang nagbibigay ng kalakasan na magpatuloy, o kahinaan para humito at huwag nang umasa pa. Magagawa mong kontrolin, supilin, at paralisahin ito, subalit kailanman ito ay lalaging nasa iyo at naghihintay sa lahat ng sandali sa iyong mga ipag-uutos.
  Ang di-matiwasay at diskuntentong kalagayan o mga panghihinayang na iyong nadarama at lumiligalig sa iyo ay ikaw ang may likhà. Ito ang mga kaganapang binigyan mo ng permiso para guluhin at iligaw ka sa tunay mong hangarin. Kung ang hangad mo'y matiwasay na buhay, kailangan nasa matuwid kang landas para makamit mo ang tagumpay.
Ang mga isipan ay mistulang mga bulaklak, bumubukadkad lamang ang mga ito kapag nasa tamang sandali.

No comments:

Post a Comment