Thursday, February 26, 2015

Sino Ka nga Ba?


Supilin at ikubli mo man, kusang lilitaw at ipagkakanulo ka ng iyong tunay na pagkatao.
Patuloy at walang hanggan ang iyong kaganapan. Ang sansinukob ay laging lumalawak at walang hinto sa paglaki, at bilang bahagi ng sansinukob, ikaw din ay patuloy sa paglawak at pagyabong, upang magkaroon ng mga bagong sibol na mga ideya, mga hangarin at mga pangarap. Habang nabubuhay ka, walang hinto din ang iyong mga oportunidad, upang ang iyong mga potensiyal na nakakulong sa iyong kaibuturan ay lubusang makawala at magampanan mo nang mahinusay ang tunay na dahilan kung bakit lumitaw ka sa mundong ito.
   Ang problema lamang, maraming tao, mga pangyayari, at regular na mga kundisyon at sitwasyon ang nag-uunahang pakialaman ka; mula sa pagkabata ay tinuruan ka na ng iyong mga kinagisnan, mga kapaligiran, edukasyon, at ng mga nakakatanda sa iyo na isantabì ang iyong mga ninanasá at umayón sa kalakaran (staus quo) ng lipunan at mga inaasahan ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang iyong personalidad at karakter ay dalawang mahalagang katauhan na bumubuo ng iyong pagkatao. Subalit, … ito nga ba ang tunay at wagas mong katauhan na talagang ninanasà mo?Maligaya ka ba sa katauhang ito na ginaganap mo sa ngayon?
   Ang puwáng sa pagitan kung ano ang talagang nais ng iyong kalooban at pagsunod sa mga kagawian at panuntunan ng iyong kapaligiran kung papaano mo ipapamuhay ang iyong buhay ay lumilikha ng mabigat na pagkaligalig at kapanglawan sa iyong sarili. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maligaya.
   Kung nais mong ipamuhay ang iyong buhay nang naaayon sa iyong kagustuhan, nang hindi umaasa at pinapakialaman ng ibang tao para mapatunayan mo nang lubos ang iyong potensiyal na mga katangian, kailangan takasan mo sila at lalo mo pang paghusayin ang iyong sarili. Maraming tao ang hindi magugustuhan ang iyong mga ginagawa, lalo na doon sa mga nalagpasan at nahigitan mo sa buhay, subalit ang mga tao na ito ay hindi ipinamumuhay ang iyong buhay, wala silang pakialam kung ano ang mangyayari sa iyo. Hindi sila ang mapapahamak sakalimang magkamali ka, kundi ikaw, dahil sarili mong buhay ito!

Banal na tungkulin mo ang alamin kung sino kang talaga.

No comments:

Post a Comment