Sunday, November 03, 2013

Mga Pabigat sa Buhay


Sa umagang ito nang ikaw ay magising, naitanong mo ba ito: Ano ba ang ibig sabihin ng BUHAY? Ano ba ang makabuluhang gawin? Bumabangon ba ako sa umaga para lamang gawin ang lagi kong ginagawa sa araw-araw? Para saan ba ang lahat ng ito?
   Limiin natin ang mga katanungang ito: Ano ba ang tungkol sa BUHAY? Ano ba ang makabuluhang gawin? Ano ang mga walang katuturan? Mayroon lamang tayo na isang buhay para mabuhay. Nais nating higit na matamasa ito nang matiwasay at maligaya. Subalit...  papaano natin ito maisasagawa kung kinakapos tayo sa maraming bagay, kalakasan, at pagkakataon? Anong mga bagay sa ating buhay ang magagawa nating iwasan o tuluyang alisin? Ang sagot, kung ating lilimiin ang tungkol dito, ay napakasimple lamang, Bitiwan at pawalan ang anumang bagay na nagpapabigat sa iyong mga dalahin o mga bagahe na pinapasan sa buhay.

Ano ang mga ito:
1-Mga bagabag na hindi na mababago o maitatama pa.
2-Mga karaingang walang tinutungo kundi ang parusahan ang sarili sa pag-usal ng mga ito.
3-Mga pagtakas sa katotohanan at paninisi sa iba kung bakit nagkamali at nabigo sa gawain.
4-Mga pag-aaksaya sa mga bagay na walang katuturan at kapakinabangan.
5-Mga pagpilit sa iba na maniwala at pamarisan ang sariling sistema.
6-Mga ilusyon at pantasya na bumubulag sa mata at nagpapalabo ng isipan.
7-Mga pakikialam, pamumuna, at pamimintas sa iba na kinahumalingan at ugali na.
8-Mga paghanga, panggagaya, at pag-idolo sa iba kaysa sarili na panaligan ito.
9-Mga kapabayaan at pag-iwas na mapalawak ang kaalaman at mga kakayahan.
10-Mga kapalaluan, kaplastikan, at pakitang-tao na ipinagpipilitan sa iba na ikaw ito.
11-Mga pangarap na patuloy na pinapangarap at mga problema na patuloy na pinoproblema.
12-Mga ugaling patama-tama, padaskol, at walang diresksiyong pamumuhay.
13-Mga paniniwala na hindi makatuwiran, makasarili at walang malasakit kaninuman.

Nangyayari lamang ang lahat ng mga ito kung walang pagmamahal, pananalig at pagtitiwala sa sarili. Hangga't hindi kinakapa ang sariling puso at nagagawang mahalin ang sarili, hindi ito maibabaling sa iba. Katulad ng pagmamahal, kung wala kang pagmamahal sa iyong sarili, hindi mo magagawang magmahal ng iba. Hindi mo maibibigay ang wala sa iyo.

Makapagbibigay ka nang walang pagmamahal, subalit hindi mo magagawang magmahal kung wala kang ibinibigay.

No comments:

Post a Comment