Saturday, September 21, 2013

Paumanhin Po

Madalas mangyari ito kapag namali ka sa ginagawa, nahuli sa pagpasok sa trabaho, at hindi nakarating sa tipanan; ang punahin, mapagalitan, at sisihin. Madali ito sa pumupuna subalit masakit para sa pinupuna. Umuusbong mula dito ang mga pasakit at nakakubling pagdaramdam. Sa kalaunan ay pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa isat-isa.
   May kaparaanan dito; ang paghingi ng paumanhin, at ito ang mahalaga kapag nakagawa ng kamalian.

Ano ang kahulugan ng Paumanhin?
   apology n paumanhin, isang pag-amin sa nagawang kamalian kalakip ang pagsisi at pahayag na hindi na ito mauulit pa. 
   May dalawa na mahalagang elemento ito:

   1-Nagpapakita ito ng pagsisisi hinggil sa naganap sa iyong mga pagkilos.

   2-Inuunawa at tinatanggap ang responsibilidad ng mga pagkilos na ito na nakapinsala sa iba.

   Lahat tayo ay kailangang malaman kung papaano humingi ng paumanhin---sa dahilang, walang sinuman ang sakdal o perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali, at lahat tayo ay may kakayahan ding makasugat ng damdamin ng ibang tao sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali, pananalita, at mga pagkilos, kahit na ang mga ito'y hindi tuwiran at sadyang intensiyon na makapanakit. Ang mahalaga ay aminin ang responsibilidad sa pagkakamali, at ipaalam kung bakit ito nangyari. Huwag lubusang mag-akala na karaniwan lamang ang bagay na ito at malilimot din sa katagalan. Sa halip, ang magawang ilagay ang sarili sa katauhan ng iba at limiin kung papaano ang kasakitang nararanasan nito. Kailangang maipadama sa nasaktan ang iyong taos sa pusong pagpapaumanhin sa nagawang kamalian. 


No comments:

Post a Comment