Saturday, September 21, 2013

Daga sa Dibdib


Kung matatawag ka sa entablado at pagsasalitain sa harap ng marami, nakakaramdam ka ba ng pangamba at nababalisa sa mangyayari sa iyo? Kung ikaw ay kinakabahan na tila isinasalang sa ihawan, makakatiyak kang alumpihit na ang daga sa iyong dibdib at nais nitong makawala.
   Pinapawisan ka ng malamig at pinahihirapan ng niyerbos na hindi malaman kung uupo o tatayo, susulong o tatalikod, at patuloy na pinanghihinaan ng loob. Nangyayari lamang ito kung hindi ka handa na magsalita at kinagiliwan na lamang ang umupo at makinig sa iba. Subalit ang bagay na ito ay hindi mo matatakasan nang lubusan, hangga't kasapi ka sa isang samahan, nakatira sa pamayanan, at nagnanasang marinig ang iyong tinig, kailangan mong tumindig at iparating ang iyong mga karaingan. Sapagkat kung hindi mo ito nagagawa, kaisa ka ng maraming nagkikibit-balikat na lamang, walang pakialam, at mantra na ang mga katagang, "Bahala na!" Bahagi ka ng karamihan na tulog, natutulog, at nagtutulog-tulugan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nakapangyayari na ang iilan lamang sa ating lipunan ang tahasang namamayani at kumokontrol sa lahat ng aspeto sa ating buhay. At mula dito ang mayayaman ay patuloy sa pagyaman at ang mga mahihirap ay patuloy sa higit pang mga paghihirap.

Bakit nagaganap ang mga karahasan, mga kabuktutan, mga nakawan at mga pang-aabuso sa mga karapatang pantao sa ating lipunan? 

Mga Kadahilanang Humihingi ng Kasagutan at Katarungan
-Dahil wala tayong kamuwangan o pakialam kung bakit patuloy ang ating mga paghihirap. 
-Dahil kaunting bubong, karampot na tutong at kaputol na isdang tuyo ay masaya na tayo. 
-Dahil may mga panooring na panandaliang libangan sa telebisyon at palipasan ng oras para makalimot. 
-Dahil higit na nakakaaliw ang mga katatawanan lalo na kung mga bakla ang pinagtatawanan. 
-Dahil higit na mainam ang salaping hawak mula sa ibenentang boto kaysa sa integridad ng kandidato. 
-Dahil walang hustisya at yaong may mga salapi lamang ang tunay na nakapangyayari at nasusunod. 
-Dahil gaano mang pagsisikhay ang gawin, kung ikaw ay pulubi, pawang kakapusan ang iniisip mo. 
-Dahil sanay na tayong tulog, natutulog, at nagtutulog-tulugan sa mga kaganapan sa ating kapaligiran.
-Dahil nangyari ito sa mga magulang, nakakatiyak tayo na ito din ang mangyayari sa atin. 
-Dahil mabuti na ang maghintay na lamang maging makasarili kaysa makibaka sa mga paghamon, para hindi mapahamak.
... at,  Dahil tinanggap na natin ang kawalan ng pag-asa, na walang makakatulong sa ating mga karaingan. At bahala na ang tadhana kung anuman ang dumating na kapalaran para sa atin. Siya nawa!


No comments:

Post a Comment