Saturday, September 21, 2013

Nagkamali AKO

Bawa't isa ay nagkakamali. Ang magbitaw ng maaanghang na salita, hindi sumipot sa tipanan, hindi tinupad ang pangako, mga pamumuna at wala sa katuwirang mga paninisi -- lahat ng ito ay ilan lamang sa mga kamaliang patuloy nating nagagawa sa araw-araw.
   Kakaunti sa atin ang nakakaalam kung papaano maiwawasto ang pagkakamaling ito, kahit nababatid na masidhing alitan at kapahamakan ang kahahantungan ng ganitong mga pag-uugali. Sapagkat kapag binaliwala at walang pagtatama sa mga maling pagkilos na ito, ang iyong mga relasyon, kasama na ang iyong integridad at reputasyon ay nakasalang at matinding mababahiran. 

Ano ang kahulugan ng Iwasto?
   amend, vb itama, isaayos, baguhin o palitan upang mawasto at humusay ang kalagayan o situwasyon.

   Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pagwawasto at paghingi ng paumanhin. Ang paumanhin ay kapag bumigkas ka ng, "I'm sorry." o, ang "Pasensiya ka na at nagkamali ako." Samantalang ang pagwawasto, ay ang mga pagkilos na maitama ang kamalian na iyong nagawa upang maibalik sa dati ang napinsalang relasyon sa iba. 
   Una, isipin at pakalimiin ang tao na iyong napinsala. Kapag humingi ka ng paumanhin at nakahandang iwasto ito para sa kanya, binubuksan mo ang pintuan at pagkakataon na patawarin ka niya, upang magkabalikan muli kayo at tuluyan nang maibaon sa limot ang kasakitan ng nakaraan.

 Ang mga hadlang ay talaga namang nakakatakot kapag nalaligtaan mong itutok ang iyong mga mata sa katotohanan.


No comments:

Post a Comment