Monday, February 27, 2017

Ang Dakilang Pag-big


   Ito ang dalisay at kawagasan ng tunay na Pag-ibig;
Kapag nananalig tayo na kahit nag-iisa’y magagawa nating umibig,
Na kahit sino at kailanman ay walang makakapanaig nang higit pa sa pag-ibig na ito,
At walang sinuman ang magpakailanman na makakaibig katulad ng pag-ibig na ito,
Buong puso, kaisipan, at kaluluwa ay nahahandang magpakasakit,
       magparaya, at mag-alay ng sariling buhay, wala na nga na hihigit pa,
  Ang umibig nang walang pag-aalinlangan at hangganan,
Aling pag-ibig pa kaya? Wala na nga. Wala.


No comments:

Post a Comment