Tuesday, January 10, 2017

Nasa Aksiyon ang Simula5. KUMILOS  -Kung hindi ka kikilos, kikilusin ka ng iba.

Mayroon dalawang uri ng tao sa mundong ito: yaong laging umaaksiyon at gumagawa ng kaibahan sa kapaligiran, at yaong mga nakamasid, naghihintay, at ayaw marumihan ang mga kamay.
   Ang mundo ay isang tanghalan, subalit hindi lahat ng mga tao ay mga aktor o gumaganap ng kanyang tanging papel. Karamihan ay mga reaktor, dahil anumang pagsubok na kanilang natanggap ay reaksiyon ang isinasagot sa halip na lumikha, gumawa ng solusyon, at tuparin ang responsibilidad. Ito ang kadalasang reaksiyon: Kung may nais ay nakakagawa ng paraan, subalit kapag ayaw ay maraming dahilan. Bakit hindi maging proreaktor? Ang maging tagalikha, tagasolusyon at tagapamayapa.
   Ang mga tao na mahilig sa reaksiyon ay palaging may hinihintay, umaasa sa buhay na may mangyayari din sa wakas. At lagi ding nababalisa, nalilito kung bakit patuloy na mga kabiguan ang nakapangyayari sa kanilang pamumuhay.
   Sa ating mga relasyon o maging sa trabaho, hindi nakakabuti ang laging naghihintay sa milagro o sa pagkakataon na darating. Wika nga, “Daig ng maagap ang masipag!” Sa iba, sumisilip pa lamang si Mister Oportunidad, sinusunggaban nila ito kaagad. Dagdag pa, “Kung sino ang laging nasa kusina, ay siyang laging namamantikaan!” Kung nais mo na talagang magtagumpay sa buhay, maging aktor kaysa maging reaktor. Ang maging victor at hindi ang maging victim. Kung nais na patuloy na nauuna at laging panalo, ugaliing maglaro ng ofensibà hindi ng depensà.
  May kwento si Ama, “May isang matandang lalake na talagang desperado na sa buhay, marami na itong naitayong negosyo at wala ni isa man lang ang nagtagumpay. Bagama’t hindi relihiyoso, nagpasiya itong magdasal nang paluhod sa santo na nagbibigay daw ng suwerte. Araw-araw ay nasa loob ito ng simbahan at taimtim na nananalangin. Mahabaging santo, buong pagpapala po ninyo akong tulungan. Ang tangi lamang pong paraan para ako makabangon sa kahirapan ay ang manalo sa lotto.”
   Hindi na mabilang ang mga araw na patuloy ang pagsusumamo ng matandang lalake sa santo. Isang araw, matapos ang tumatangis na panalangin niya, ay may narinig siya na naiinis na tinig mula sa likod ng santo, “Hintuan mo na ang dramang ‘yan, bumili ka naman ng tiket!”
Ang kaalaman at pagkilos ay magkapatid.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment