Monday, December 29, 2014

Napansin Mo Ba?Magagawa ng tao na palitan ang kanyang buhay,
kung papalitan niya ang kanyang iniisip.
Kung ano ang iyong patuloy na iniisip ay siya mong patuloy ding gagawin. Anuman ang iyong itinanim, ay siya mo ding aanihin. Ang mabuting mga kaisipan at mga gawa, kailanman ay hindi magbubunga ng masamang mga resulta; ang masamang mga kaisipan at mga gawa, kailanman ay hindi magbubunga ng mabuting mga resulta. Pagpapatunay lamang sa kawikaan na: Hindi magbubunga ang bayabas nang ibang prutas, kundi bayabas din. Kung ano ang uri ng butong tanim ay siya ring magiging bunga nito.
   Talos natin ito at tinatanggap na kalikasan sa mundo; subalit kakaunti lamang ang nakakaunawa nito sa kaisipan at ulirang pamumuhay (gayong simpleng pagtuon lamang upang hindi maligaw ng landas) kaya nga hindi sila umaayon at makayang gawin ito.
   Ang mga kapighatian at pagdurusa ay epekto ng maling kaisipan sa masamang direksiyon. Isang indikasyon ito sa isang tao na walang paglingap sa kanyang sarili, kung ano ang kumakatawan sa kanya. Kung mauunawaan lamang na ang bawat kasakitang nadarama ay isang paraan upang mag-ayos at baguhin ang nagpapasakit na bagay o pangyayari. Isang pagkakataon ito na maglinis at umiwas na sa mga walang saysay o katuturan at mga salaulang pamumuhay. Kung hindi maganda ang ibinubunga ng ginagawa, bakit hindi baguhin ang paggawa para mabago naman ang resulta.
   Katulad ng batong diyamante, hindi mailalabas ang tunay na anyo nito kung hindi daraan sa maraming mga pagkiskis at tuluyang mailabas ang kislap nito. Ang mapurol na itak ay hindi tatalas, kung walang paghasa para tumalim ito. Kung walang mga kabiguan, walang mga tagumpay. Sapagkat natututo ka lamang sa mga paghihirap at mga leksiyon na iyong nararanasan. Anuman ang iyong gawa; mapabuti o mapasama man ito, alalahanin na nagsimula muna ito na inisip mo.
Siya na tinatamasa ang magandang pananaw, at may ulirang puso ay payapa at maligaya.


No comments:

Post a Comment