Sunday, February 09, 2014

Patunayan ang SariliMula sa kaisipan, ito ay nagiging mga kataga, at mula sa mga kataga, ito ay isinasagawa. At sa gawaing ito, nalilikha ang iyong tadhana.

Nais mong magtagumpay? Napakasimple lamang. Alam mo ang iyong ginagawa, Gustong-gusto mo ang iyong ginagawa, At pinapaniwalaan mo ang iyong ginagawa, Sapagkat lagi mo itong inuusal, binibigkas, at inihihiyaw pa.
   Ang pananalita ay pambihira at napakahalagang katangian natin. Sa pamamagitan nito ay nagagawa nating ipaalam sa iba ang anumang ating mga nadarama, mga iniisip, at mga ninanais. Nakakaya nating isalin at ipahayag nang makatotohanan ang mga bagay na isipirituwal tungo sa pisikal na reyalidad. Ang mga salita ay siyang paraan upang ganap tayong maintindihan.
   Kapag hindi maunawaan nang sapat ang isang katanungan o problema, gamitin ang iyong tinig. Bigkasin ito at hayaang pumailanglang sa hangin. Pinipilit ka nito na maapuhap mo ang kalaliman at kalinawan nito. Hayaan ang Sansinukob na damayan ka. Anumang iyong iniisip at pinakawalan mo sa iyong mga labi, ang tinig nito ay nagagawa ang potensiyal na maging aktuwal. Kapag binigkas natin ito nang malakas, ang kaisipan na dati ay nakabilanggo sa ating ulo ay nagiging reyalidad na tila mga katagang nililok sa bato.
   Kahit na anumang pagpigil ang ating gawin, lilitaw at magpapakilala ang ating ispirito. Sapagkat kung ito ay hindi mangyayari, palagi tayong malilito,maliligalig, mabubugnot, at mababagot pa sa buhay. Hindi nakapagtataka, sakalimang dinadalaw tayo ng maraming panag-inip. At kung hindi pa natin ito ganap na maintindihan, binabalisa tayo ng mga bangungot.
   Kailangan ng ispirito na yumabong at siyang manaig, ngunit pinipigilan ito ng ating katawan; ng mga bagay na ating kinagisnan, natutuhan, at kinahumalingan. Kung kaya’t nararapat lamang na masidhi nating linawin ang ating mga paniniwala, mga ideya, at mga prinsipyo—kung ang mga ito ay tahasang nakakatulong sa ating kapakanan o nakakasama sa ating pag-unlad.
   Bago tayo magsimula ng anumang gawain, palaging tanungin ang sarili ng tatlong katanungan: Bakit ko ginagawa ito? Ano ang aking intensiyon at ninanasang maging resulta nito? Ako ba ay magtatagumpay? Kapag malalim na napaglimi at nasumpungan mo ang tamang mga kasagutan sa mga katanungang ito, Magsimula na, at ang Sansinukob ay dadamayan ka.
   Nadarama natin ang ibayong responsibilidad kapag tinutupad natin ang ating mga salita, ang mga pangako, at mga tungkulin, kaysa kung ano ang ating iniisip at inaakala. Walang magagawa at mabubuong mga bagay hangga't patuloy na binabalak mo ito. Sapagkat nakikilala tayo sa ating mga gawa at mga pagkukusa. Alalahanin, ang pinakamabisang sermon ay ang ating mismong buhay.

No comments:

Post a Comment