Friday, February 14, 2014

Wagas na PagmamahalMahalin ang lahat, pagkatiwalaan ang iilan, at huwag gumawa 
ng mali kaninuman.

Magtanong tayo:
Ano ang kahulugan ng pagmamahal?
Sa ganang akin, malalim at depende ito sa pananaw ng isang tao. Kung naiinip ka naman at nais mo ng madaling kasagutan, pagmasdan lamang ang mga ginagawa at huwag higit na pansinin ang mga pananalita. Nasa gawa at hindi sa salita ang kaganapan ng nais mong makamtan. Lalong mabuti kung laging binibigkas ang pagmamahal at ipinapakita ito ng tuwirang mga pagkilos.
Papaano mo maipapaliwanag ang mga katagang “Mahal kita”?
   Sa iyong mga ginagawa nang walang hinihintay na kapalit. Bagama’t kailangan sambitin ito, higit na mabisa ang gampanan ito. Tandaan lamang na sa lahat ng iyong mga pagkilos, ito ay upang paligayahin at pagyamanin ang nagpapatibok sa iyong puso, …nang walang inaasahan at walang mga kundisyong pinaiiral. May nagtanong,
Papaano kung wala siyang pagtugon, sa kabila ng mga ginagawa mo?
   Makirot ang magmahal sa isang tao nang walang isinusukling pagmamahal. Masasabing panis, manhid o tahasang walang damdamin siya para sa iyo, subalit ang higit na mahapdi ay ang patuloy na mahalin mo siya nang wala kang kakayahan na ipaalam sa taong ito ang iyong nadarama.
Ang pinakamasaklap pa dito, pinagtitiisan mo, laging umaasa, at nangagarap na may pagbabagong darating sa patibong na iyong nililikha at ginagawang kulungan para hindi ka makalaya.


Papaano mo ito mararamdaman, at hanggang kailan?
   Ang malungkot na sitwasyon sa buhay ay may matagpuan kang tao na lubos mong mamahalin, at sa kalaunan ay maunawaan lamang na hindi pala kayo magkabagay at nakaukol sa isa’t-isa  at ang magawa na harapin ang katotohanan...  nang makalaya.
   Ang patibong kung hindi ka gising, ay nagiging kulungan para puspusin ka ng mga kapighatian.

No comments:

Post a Comment