Sunday, July 28, 2013

Paumanhin

Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakabalam sa pagpaskel ng mga mensahe at artikulong sinusubaybayan ninyo. Bagama't hindi inaasahan, ang nakatakda ay sadyang magaganap. Isa sa aming mahal sa buhay ay yumao na, at naatasan akong mag-ayos ng mahahalagang bagay na naiwanan. Gayunman, hindi nawawaglit sa aking isipan ang aking tungkulin sa pagpapatuloy ng blog na ito.

Isang Pagbati:
Sa aking mga taga-subaybay sa blog na ito, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa mga pahinang narito. Pinalalakas nito at pinatatatag ang mga adhikaing itinataguyod natin tungo sa pagbabago sa ating lipunang Pilipino. Mula sa pagpansin sa ating mga sarili, kaugalian, at mga pinaniniwalaan. Nagsisilbing inspirasyon tayong lahat na magkaisa tungo sa malaya, maunlad, at mapayapang pagbabago. Ang kalaliman ng inyong paghahanap, at katapatan na inyong ipinapakita ay mga inspirasyon sa likod ng blog na ito.
   May mga naiiba at matamang nakasubaybay na nagdudulot sa aking ng ibayong liwanag sa aking buhay, at nababatid ninyo kung sino kayo.

   Ang aking pagtataguyod at mataos na pasasalamat para sa lahat.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment