Sunday, November 27, 2016

Kaharian ng Langit

Auman ang iyong itinanim ay siya mo ring aanihin. Kung nais na makatanggap ng kaligayahan, kapayapaan, pagmamahal, at pakikipagkaibigan, kailangan mong maging maligaya, mapayapa, mapagmahal, at wagas ma palakaibigan.
   Anumang bagay na ipinupukol mo sa sansinukob ay kusa ding bumabalik sa iyo. Anuman ang ginagawa mo sa harap ng salamin at ginagaya din ng iyong repleksiyon. Batas ito na hindi mababali.

41-  Kung hindi ako tinatanong, wala akong karapatan na sumagot.
43-  Walang mga kaganapang nangyayari, kundi ang pagmasid dito.
44-  Ang piliin ang pinakamatayog na kaisipan!
45-  Palaging ngumiti---hangga’t hindi ko nadarama ang pag-iyak.
46-  AKO mismo ang higit na nakakaalam at makapangyayari sa sarili ko!
47- Nasa kaibuturan ng aking puso ang kaharian ng Diyos.
48-  Iwaglit ang takot na magbigay, at palitan ito ng paglilingkod.
49-  Magkapatid ang madamot at magnanakaw.
50-  Walang kakulangan, kundi ang kakapusan - sa pagnanais na tumanggap.

Mabuhay nang may inspirasyon magmula ngayon!

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
 

No comments:

Post a Comment