Tuesday, January 28, 2014

Ang Ligaya KoHuwag umiyak dahil nakalimot at natapos na, 
sa halip ay ngumiti sapagkat ito ay nangyari.

Maikli lamang ang buhay, ngunit ang nakapagtataka, ang karamihan sa atin ay walang patumanggang inaaksaya ito sa walang mga katuturang bagay.
Natutuhan ko:
   Kailangan na matutuhan ko ang pag-uugali ng mundo at tamasahin ang kaligayahan na itinakda para sa akin.
   Ipinangako ko sa aking sarili na maging masaya sa bawa’t araw. Ang harapin ang maghapon nang buong sigla at may pag-asa. Kailanman ay hindi isinasakripisyo ang ngayon dahil lamang sa nakaraan at hinaharap. Laging tinatanggap ang pagmamahal kaninuman, saanman, at kailanman. Ang mabuhay sa bawa’t sandali na kailanman ay hindi ko inililiban o pinababayaan ang anumang bagay na magpapasaya sa akin. Sapagkat ipinairal ko na sa aking sarili na maging maligaya sa tuwina.
 

No comments:

Post a Comment