Wednesday, January 21, 2015

Pagsasanay ang Tagumpay


Ang tagumpay ay hindi mararating, ito ay pagsasanay.
Ang matalo sa paligsahan ay karaniwan, ngunit ang mabigo sa labanan ay talunan. Kung walang kabiguan, walang tagumpay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat ng mga titulo, posisyon o kapangyarihan, salapi, mga ari-arian o karangyaan; at maging destinasyon at pook na nais manirahan. Upang tahasang magtagumpay; kailangang lubos nating alam ang tunay na kahulugan nito para sa ating buhay. Bawat tao ay may kanya-kanyang hangarin at mga lunggati, at magkakaiba ang mga paraan kung papaano ito tutuparin. Nasa motibo ito kung kabutihan o kabuktutan ang nasa isipan.
   Ang mga pangarap ay nagkakatotoo kapag may katapangan itong habulin. Mailap man ito at mahirap maabot, kung masikhay ay magtatagumpay. Mula sa mga kabiguan ay patuloy na tumitindig nang walang pagsukô. Sa bawat yugtô, sinasanay ka ng mga paghamon para tumibay at tumalím sa pakikibakâ. Ang tagumpay ay binubuô ng maliliit na gawaing inuulit sa araw-araw hanggang makasanayan ito, tulad ng maraming sinulid na binuô para maging lubíd.
   Walang hangganan ang bawat pagkilos, at walang katapusan ang mga pagnanasâ. Dahil hindi tayo mga perpektong tao; kaya wala tayong satispaksíyon anuman ang matapos o makamtan natin. Sa simula nais lamang natin ay bisikleta, nang may tumabi sa gilid na motorsiklo, ang nais naman natin ay kotse, kapag Kia ito at may nakita tayong Lexus (Toyota), sana; (panalangin) ay ganoon din ang kotse ko. Walang pagkasawâ, kahit ano ang makita at nakakasiya ay nais mapasakanyâ. Ang landas patungo sa tagumpay at kabiguan ay magkatulad ngunit tagumpay ka kung nakakaiwas sa mga tuksô at hindi nakabilanggo sa mga paghahangad.
   Ang tototo, ang tagumpay ay patuloy na paglalakbay at hindi isang destinasyon. Dahil kapag nakuha mo na ang iyong hinahangad, kailangang patuloy na sanayin mo ang iyong sarili na panatilihin ito at madagdagan pa. Hindi ang magpabaya at bumalik muli sa dating abang kalagayan – ang talunin ang nagawa mo kahapon nang mahusay at higit na may pakinabang. Tagumpay kang naturingan, kapag natalo mo ang iyong mga kahinaan at nagagawang kontrolin ang sarili sa walang mga katuturan. Iwasan ang maging tao na matagumpay, sa halip ay maging tao na may kahalagahan.
Ang kahulugan ng buhay ay hanapin ang iyong regalo. Ang layunin ng buhay ay ipamahagi ito.

No comments:

Post a Comment