Friday, December 27, 2013

Nabasa Ko Ito


Ang tunay na halaga ng tao ay umaayon kung ano ang kanyang ginagawa kapag wala siyang magawa.

Naimbita ako sa isang pagdiriwang; Habang nakaupo at naghihintay ako sa bulwagan, ipinasiya kong buklatin ang ilang magasin sa aking tabi. Isang artikulo ang umagaw ng aking pansin at may pamagat na, “Ang Sandaling Ito ay Matatapos Din.” Mga wastong kataga na nararapat ipamuhay.

Babala: Walang anumang bago sa ilalim ng araw:
  1. Hindi nanghihiram o nagpapahiram.
  2. Ang mga pagkilos ay higit na maingay kaysa mga katagang binibigkas.
  3. Huwag nang ipagpabukas pa ang magagawa sa araw na ito.
  4. Ang dugo ay higit na matimbang kaysa tubig.
  5. Ang mga taong nakatira sa bahay na yari sa salamin ay kailangan huwag bumato. 
  6. Sa bawa’t araw ay isang prutas, sa doktor ay makakaiwas.
  7. Kung saan ay may pananalig, mayroong paraan.
  8. Lumubog o lumangoy.
  9. Magagawa mong batakin ang kabayo sa tubig, ngunit hindi mo mapipilit siyang uminom.
10. Kung hindi mo magagawang bumigkas ng maganda, huwag ka nang magsalita kahit anuman.
11. Kung nagwagi ka, ipagdiwang mo ito.
12. Hindi lahat nang kumikinang ay ginto.
13. Hayaan ang nakaraan ay lumipas.
14. Ang sekreto ng tagumpay ay pananatili ng hangarin.
15. Kaligayahan o kapighatian.
16. Kailangan matanggap mo kung sino ka man.
17. Maging matapat, upang ang pagsasama ay maging maluwat.
18. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling.
19. Sa bawa’t araw na magaganap, ituring ito na tila huling araw natin sa mundo.
20. Ang pinakamabisang paraan upang maging katotohanan ang iyong mga panagarap ay ang gumising at tuparin ang mga ito.
21. Kung ang dasal na alam mo ay magpasalamat, ito ay sapat na.


   Alam natin at kabisado ang mga pananalitang ito, dangan nga lamang, bihira sa atin ang sumusunod at ginagawang patnubay ang mga ito. Kung nais mo ng magkaroon ng tanglaw upang magliwanag ang iyong mga daraanan, sauluhin at gawing gabay ang mga ito. At sa buong buhay mo, makakatulong ang mga ito na maging matiwasay at maligaya ang iyong buhay. Ito ay nasusulat at siyang katotohanan. 

No comments:

Post a Comment