Saturday, October 29, 2011

Kailangan ang Kapighatian


   Mahapdi man ang kapighatian, 
   sa alaala ay matamis naman.

   Kahit na lahat ng kapighatian ay mga kabuktutan, nakabubuti ito sa atin, sapagkat sa paraang ito lamang higit nating natutuklasan ang ating mga karamdaman at ilabas ang natatagong kakayahan na malunasan ito.
Nangingibabaw lamang ito kung patuloy nating pinangangambahan at kinakatakutan. Ito ang nagpapahirap at sumisira ng ating kapayapaan at manatiling lugami hanggang sa mawalan ng pag-asa.

   Mayroon tayong kapangyarihan na magpasiya: Kaligayahan o Kapighatian?

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment