Thursday, September 29, 2011

Magpakasaya na Ngayon!


Siya na masaya sa ginagawa niya at nasisiyahan sa nagawa niya ay maligaya.

Papaano mo ba tinatamasa ang kasayahan sa maghapon?
   Maaaring wala tayong gawin na anumang trabaho sa maghapon, kundi magpahinga, magbasa, maglibang, mamasyal, o matulog lamang. At higit pa ang mag-isa at magbulay-bulay tungkol sa sarili. Kaya, sa maghapong ito, huwag tayong kabahan at matakot sa buhay, huwag mangamba o mabagabag man, huwag isipin ang kamatayan na anino ng buhay; huwag matakot na maging masaya, huwag paniwalaan na pagkatapos ng kasayahan, ang kasunod nito ay kapighatian. Wala itong katotohanan.

   Ang kailangan lamang ay magpakasaya at tamasahin ang buhay sa lahat ng sandali.

   Kahit man lamang ngayong araw na ito, magpakasaya tayo kahit na isang araw lamang; ang kalimutan ang kahapon at ang kinabukasan. Huwag nating subukang lunasan ang buong problema ng buhay nang minsanan.

   Sinumang tao ay magagawang maging masaya kung ito’y pahihintulutan niya. Isaisip natin na maging masaya sa maghapong ito, at ituon sa kaligayahang ating hinahanap---para sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga karelasyon, at sa ating mga pangarap. Kalimutan muna natin ang daigdig, ito’y iinog pa rin, kahit tayo ay huminto at magsaya. Kung sakali man hindi natin makuha ang ating mga naisin, maaari namang naisin natin kung anuman ang nakuha natin.

   Kaya ngayong araw na ito, magkasundo tayo, magbigayan, magmalasakit, gumawa ng nakalulugod sa puso, pumuri, magpahalaga, at magsaya. Sa araw na ito, iwasan natin ang pumuna, ang pumintas, o ang manuya sa iba kung ano ang kanilang ginawa, ginagawa, at hindi ginawa. Sa halip na pansinin ang kamalian, magpatawad tayo at kalimutan ang nangyari.

Magbulay-bulay sa mga ito:
7 na pinakamahalagang kataga:  Kailanman, hindi ko magagawang ikaw ay malimutan.
6 na pinakamahalagang kataga: May maitutulong ba ako sa iyo?
5 na pinakamahalagang kataga: Ipinagmamalaki kita, kahit kanino man.
4 na pinakamahalagang kataga: Ano ang iyong opinyon?
3 na pinakamahalagang kataga: Kung nais mo.
2 na pinakamahalagang kataga: Maraming salamat.
1 na pinakamainam na katagang huwag nang babanggitin pa sa pangungusap: Ako.

   Sa araw na ito, ang pinili ko ay mabuhay. Hindi ang maging abala at mabagabag sa walang hintong problema. Na tanggapin na bahagi ito ng mga may buhay, at yaong mga nakahimlay na sa huling hantungan lamang ang walang mga problema.

   Sa bawat umaga; mula sa aking pagkagising, higit kong pinipili ang kaligayahan, kapayapaan, at pagmamahal. Sa abot ng aking makakaya, pinaka-iiwasan ko ang maging negatibo, ang makadama ng mahapding kasakitan, at masangkot sa masalimoot na kaganapan. Ang maging malaya sa tuwina, at may matatag na pananalig na magampanan ang aking mga tungkulin---kaya pinili ko ang buhay, upang magpakasaya sa araw na ito.

Karagdagang Kaalaman-------10 Mga Kawikaan
1-Hangga’t hindi ka masaya kung sino ka, kailanman ay hindi ka magiging masaya anuman ang makamtan mo sa iyong buhay.
-------
2-Ang sisihin mo ang iyong sarili at manatiling malungkot, ay hindi lamang pag-aaksaya ng lakas at panahon, bagkus ito’y pinakamasamang ugali na ipinapataw mo sa iyong sarili.
-------
3-Pananatilihin kong may ngiti ang aking mukha at puso kahit na may pighati sa araw na ito.
-------
4-Magagawa ko lamang na pasayahin ang aking sarili kung nagagawa kong pasayahin ang iba.
-------
5-Napag-aralan ko mula sa karanasan, na ang malaking bahagi ng ating kaligayahan o kapighatian ay batay sa ating mga kapasiyahan at hindi sa mga kaganapan.
-------
6-Gawing saloobin ang magpasalamat; at magpasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, na may kabatiran na ang bawa’t hakbang mo ay patungo sa pagkakaroon ng higit na maunlad na sitwasyon kaysa dati.

7-Magtrabaho na parang mabubuhay ka ng habang panahon, at magpakasaya sa buhay na parang ito na ang iyong huling araw.

8-Dalawang bilanggo ang nasa may bintana ng kulungan; ang isa ang nakikita ay ang mga putik sa lupa, at ang isa naman ay ang mga bituin sa kalangitan.

9-Huwag aksayahin ang iyong mga gintong panahon sa pagtanong ng, “Bakit ang mundo ay laging masalimoot?” Walang kang maisasagot dito, sa halip ang itanong mo ay, “Papaano ko ba ito magagawang matiwasay?” At dito, may magagawa kang kasagutan.

10-Ang kahapon ay isa na lamang panag-inip, ang kinabukasan naman ay isang pananaw pa. Subalit ngayon na nagpapakasaya ka, bawa’t kahapon ay masayang panag-inip, at ang bawa’t bukas na darating ay pananaw na may pag-asa. Kaya nga, pagindapatin ang araw na ito at patuloy na magsaya. Ito ang iyong dakilang araw.

   Ang kaligayahan ay tulad ng batis na laging sumisibol. Kung nais mo ay kaligayahan sa loob ng isang oras, ang gawin mo ay umidlip ka; Kung nais mo naman ay kaligayahan sa loob ng isang araw, mamingwit ka ng isda sa ilog o dagat; Kung ang nais mo naman ay kaligayahan sa loob ng isang linggo, pumasyal ka sa tahanan ng malayong kaibigan; kung nais mong kaligayahan ay sa loob ng isang buwan, tumulong ka sa iyong kaanak; kung ang nais mo namang kaligayahan ay sa loob ng isang taon, magmahal ka ng iyong kasintahan o kabiyak; Subalit kung ang hangad mong kaligayahan ay para sa buong buhay, maglingkod ka sa iyong kapwa.

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan


No comments:

Post a Comment