Tuesday, April 05, 2011

Maging Matatag


   Ang mahahalagang pakikibaka sa buhay ay yaong mga nilalabanan natin sa araw-araw mula sa kaibuturan ng ating puso. Ang mga ito ang nagpupumilit na mahadlangan, pahinain, at wasakin ang ating layunin. Nagtatago sila sa mga damdamin ng pamimighati, kabiguan, at patuloy na kasiphayuan. Ito ang nagiging sanhi upang mawalan ka ng pag-asa at tanggapin na lamang anuman ang nasa iyo. Malaking kamalian ito.
   Hangga't nakatuon ang ating pangmalas sa mga ito, imposibleng mapagtuunan natin ng ibayong pansin ang mga gawaing nakaatang sa atin. Kailanman hindi natin mababago ang nakaraan. Tapos na ito at hindi na maaaring balikan pa. At higit na nakapanlulumo, kung uuliting muli ang mga ito.
   Iwasan nating mabilanggo sa nakaraan, bagkus piliting makalaya mula dito at masiglang tuparin ang ating mga responsibilidad. Ang magampanan ito nang mahinusay ang siyang susi sa hinahangad na tagumpay. Ngayon na ang panahon. Inihandog muli ang araw na ito sa iyo, bilang matibay na panimula. Marami ang pangangailangan, subalit higit na marami ang nakalaan at naghihintay na mga pagkakataon.
   Ito ay nakatakda at walang makakapigil. Kumilos na, at ang lahat ay magiging madali.

1 comment:

  1. Wow galing. Akoy isang tunay na Pilipino talaga at Ipagmalaki ko yon saan man ako magpunta.

    ReplyDelete