Tuesday, April 11, 2017

Kaligayahan o Kapighatian?

7 Mga Pangako na Wakasan ang Kapighatian
Tanggapin at lunasan kung papaano magagawa ang kapaligiran na mapayapa at mainam na tirahan. Alalahanin sa tuwina kung ano ang ating maiiwan sa susunod na mga henerasyon.

Ipinapangako ko . . .
Ang kamalayang maging malakas at matatag na walang makakaagaw ng pansin sa aking kapayapaan.
Ang kamalayang pag-usapan ang kalusugan, kaligayahan, at kaunlaran sa bawa’t taong aking makikilala.
Ang kamalayang gawin na madama ng aking mga kaibigan na mayroon silang kahalagahan.
Ang kamalayang tignan ang positibo kaysa negatibo at umasam na ito ay katotohanan.
Ang kamalayang isipin lamang ang mahusay at mainam, at gumawa ng may kagalingan sa tuwina.
Ang kamalayang maging masigla at nagbubunyi sa tagumpay ng iba tulad ng nangyayari sa akin.
Ang kamalayang malimutan ang mga kamalian sa nakaraan at may kagitingan sa hinaharap.
Ang kamalayang maging masayahin, at tinatawanan ang mga panandaliang mga balakid at mga bagabag.
Ang kamalayang panatilihing pinayayabong ang kaalaman upang maiwasang punahin ang iba.
Ang kamalayang makapaglingkod, magmalasakit, at dumamay sa mga nangangailangan ng tulong.
Ang kamalayang maging tunay at wagas sa lahat ng aking ginagawa, nang walang pag-aakala,
                            pamemersonal, at yaong mga katotohanan lamang ang aking ipapahayag.
 
 

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
 
 

No comments:

Post a Comment