Monday, August 08, 2011

Saloobin

Pagkilatis sa Tunay na Ikakatagumpay ng Gawain
   Nagkaroon ng mahabang talakayan kung sino sa dalawang aplikante sa trabaho ang pipiliin. Bawa’t isa ay may naiibang katangian na kailangan sa papasukang trabaho. Si Mario ay nakapagtapos sa isang tanyag na pamantasan sa Maynila, samantalang si Loida ay mula sa isang kolehiyo sa lalawigan. Magkatulad ang kanilang natapos na kurso, subalit higit na matataas ang grado ni Mario kaysa kay Loida. At ang kakulangan ni Loida, ay napalitan naman ng kanyang dalawang taon karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa.

   Anupa’t halos magkatulad sila sa mga kakayahan. Si Mario ay higit ang kaalaman ngunit walang karanasan sa trabaho. Si Loida ay karaniwan ang kaalaman ngunit mayroong sapat na karanasan sa trabaho, at may sariling pagsisikap. Umabot sa tatlong araw ang mga tanungan, paliwanagan,  at mga pagsubok sa dalawa. Subalit nalilito at hindi mapagpasiyahan kung sino ang karapatdapat sa trabaho.


Ano ba ang mahalaga, ang may kaalaman o ang may masikap sa trabaho

   Parehong mahalaga at kailangang katangian ang mga ito, ngunit may nawawalang sangkap na mag-uugnay sa dalawang ito. Ang kaalaman ay mahalaga at ang karanasan ay matututuhan sa katagalan. At ang masikap sa trabaho ay mahalaga, ngunit kung walang ganap na kabatiran ito na maunawaan ang takbo ng trabaho, gaano man kahusay ang pagsisikap nito ay wala ring halaga sa kabubuan. Subalit kung may hangarin itong matuto, madali nitong madaragdagan ang kaalaman dahil sa kanyang pagsisikap.

   Kailangan mayroong mahusay na paraan sa paggawa kaysa gawa ng gawa nang walang katiyakan sa natatapos nito. Mayroon mang kaalaman at karanasan ay hindi pa rin sapat ang mga ito. May katangiang higit na kailangan para dito: Ang saloobin. Ito ang nagbabadya kung matatapos na maayos, mahusay, at may kapakinabangan ang ginawa.

   Ito ang susi upang magawang pagsamahin ang kaalaman at karanasan. Nakapaloob ito sa tunay na pag-uugali ng tao at siyang kumakatawan sa lahat ng mga kapasiyahan nito sa bawa’t sandali sa araw-araw.
Sa pagrepaso sa mga katangian ng dalawa, si Loida ay may magandang edukasyon ngunit hindi kasing husay katulad ng kay Mario. Naipakita ni Loida ang mga kaparaanang magagawa kung papaano mapaghuhusay ang trabaho kaysa sa patuloy na paggawa. At isang nakalulugod kay Loida ay ang kanyang saloobin sa trabaho. Mayroon itong positibong saloobin at nagagawang maimpluwensiyahan ang kanyang mga katrabaho. Si Mario, bagama't nanggaling sa kilalang pamantasan at may kaalaman, ay maraming teorya sa trabaho ngunit kakailanganin ang maraming pagsubok dito upang mapatunayan at matututuhan, subalit hindi maaaring turuan ang isang tao ng tamang saloobin. Dahil ito’y likas sa kanya at siya lamang ang nasusunod para dito.

   Sa gawain, ang saloobin ay napakahalaga sa paggabay ng kakayahan kung ano at papaano magagawa ang tungkulin, nagagawang magtanong kung bakit at naghahanap ng kasagutang makalulunas. Kung walang tamang saloobin sa gawain, patama-tama at walang tuwirang mararating ito. Laging ‘bahala na’ o ‘sige na, pwede na yan!’ ang mga mantra nito sa paggawa.

   Mungkahi nga ng isang Ingles na nabasa ko sa pahayagan, mayroon siyang magandang batayang ginamit kung ano ang mahalaga sa tatlong ito: knowledge  –  hardwork  --  attitude
                                                         kaalaman   --  masikap  --   saloobin

   Kung lalagyan ng bilang ang alpabetong Ingles, ito ang kalalabasan:

A – 1          G – 7          M – 13          S – 19             Y – 25
B – 2          H – 8           N – 14          T – 20             Z – 26
C – 3           I – 9           O – 15          U – 21
D – 4          J – 10         P – 16           V – 22
E – 5          K – 11         Q – 17          W – 23
F – 6           L – 12        R – 18           X – 24

  Ipinakita niya ang resulta nito kapag pinagsama ang nakaukol nitong mga bilang.

K   - 11                         H  -  8                      A -   1
N   - 14                         A  -   1                     T - 20
O   - 15                         R  - 18                     T - 20
W  - 23                         D  -   4                      I -    9
L    - 12                        W - 23                     T - 20
E    -  5                         O  - 15                     U - 21
D   -  4                          R  - 18                     D  -  4
G   -  7                          - 11                     E  -  5
E   -  5                        ________              Total 100 points
________                Total  98 points
Total  96 points

   Sa atin naman na modernong alpabetong Pilipino tungkol sa;
           kaalaman – masikap – saloobin

A  - 1            H –   8              Ñ  - 15                T  -22
B  - 2             I  -   9             Ng - 16                U - 23 
C  - 3             J – 10              O  - 17                V - 24
D  - 4            K – 11              P  - 18                W- 25
E  - 5             L  -12              Q  - 19                X - 26
F  - 6            M –13              R  - 20                Y - 27
G  -7             N –14              S  - 21                 Z  -28

   Narito ang kabubuan ng mga letra at mga nakaukol na bilang sa ating wika.

K  - 11                     M  - 13                                S  - 22
A  -   1                      A  -   1                                A  -   1
A  -   1                      S  -  22                                L  -12
L  -  12                      I  -    9                                O  -17
A  -   1                      K  -  11                               O  -17
M – 13                     A  -    1                               B  -  2
A  -   1                      P  -  18                                I  -  9
N  - 14                    Total 75 na puntos          N  -14  
______                                                                _______
Total 54 na puntos                                           Total 94 na puntos

   Doon sa mga nagbibigay kahulugan sa kahalagahan ng mga katapat na bilang, malaki ang nagagawa nitong bahagi sa paglapat ng kapasiyahan, lalo na kung umabot sa pantay na katangian ang mga pagpipilian. Ipinapakita dito na maging sa wikang Ingles at wikang Pilipino, nakahihigit ang attitude o saloobin.

   Magagawa mong masikap sa trabaho, at kahit na mayroon ka mang mahusay na edukasyon o kaalaman, subalit ang batayan ay gaano karaming puntos ang magagawa ng iyong saloobin?

   Hindi mapapasubalian na ang saloobin ay malaki ang ginagampanang papel sa ating buhay. Higit itong mahalaga pa sa katibayan, higit pa sa nakaraan, higit pa sa nakamtan na edukasyon, higit pa sa salapi, higit pa sa mga pagkakataon, higit pa sa mga kapighatian, higit pa sa natamong mga tagumpay, higit pa kung anuman ang iniisip ng mga tao, sinasabi, inuusisa, o ginagawa. Higit itong mahalaga sa panlabas na anyo, sa mga katangian, o maging sa kakayahan. Nagagawa nito ang lumago o mawasak ang isang kompanya, ang isang simbahan, at lalo na ang tahanan. At nasa ating kapangyarihan na piliin sa bawa't araw kung anong saloobin ang ating ipadarama at makakatulong sa ating sarili.

    Hindi na natin mababalikan pa ang nakaraan. Wala tayong magagawa sa katotohanang mayroon mga taong kumikilos nang naaayon sa kanilang kagustuhan. Wala tayong kakayahan na baguhin ang hindi maiiwasan. Ang isang bagay lamang na tahasan nating magagawa ay laruing matuwid ang nasa ating puso, at ito ay ang ating saloobin. Na ang katotohanan sa ating buhay ay 10 porsiyento kung ano ang nangyayari sa atin; at 90 porsiyento naman ang reaksiyon natin dito. Lahat ng mga ito ay ayon sa ating saloobin. At ito'y nangyayari ngayon sa iyo. Tayo ang may responsibilidad sa ating mga saloobin
  
   Ito ang sukatan kung ikaw ay magiging matagumpay o hindi sa larangang iyong pinasok. Dito nakasalalay ang kalalabasan ng iyong pangkalahatang pangmasid sa gawain, kalakip ang iyong tunay na saloobin. At ang resulta nito ang iyong tunay na batayan kung ikaw ay nakakatulong o nakakaperhuwisyo sa isang tanggapan, sa isang organisasyon, sa iyong mga karelasyon, sa iyong mga mahal sa buhay, at higit sa lahat sa iyong sarili.

   Ano ngayong ang nasa loob mo? May niloloob ka ba, matapos mong mabasa ito? Nasa iyong kalooban lamang ang lahat. At ang saloobing ito ang magtatakda, kung sino ka.

 Lungsod ng Balanga, Bataan


No comments:

Post a Comment